Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 16.10.2018
Deadline for submitting applications: 05.11.2018

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo, teatrologia

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

Nazwa jednostkiUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta w projekcie badawczym
Wymagania:

Zgodnie z regulaminem NCN stypendysta/stypendystka musi być uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich bądź seminarium doktorskiego. 
Wymagania wobec kandydata/kandydatki
- Zainteresowania badawcze: studia fanowskie, teatr i widowiska w XIX wieku, historia publiczności, historia XIX wieku i in.;
- Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych, zwł. języka niemieckiego;
- Magisterium z kulturoznawstwa, teatrologii, socjologii (preferowane), ewentualnie z historii lub filologii polskiej;
- Znaczące osiągnięcia naukowe, aktywność naukowa.

Opis zadań:

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu. Współpraca przewiduje również wykonywanie pojedynczych zadań badawczych wskazanych przez kierownika projektu istotnych dla realizacji projektu (np. kwerenda prasowa, kwerenda literatury obcojęzycznej).

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 5 listopada 2018, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania stypendium: 18 miesięcy. 
Początek: styczeń 2019.
Wysokość stypendium: 1500 PLN/miesiąc (na podstawie umowy stypendialnej podpisanej z Wydziałem Polonistyki UW).

Dodatkowe informacje:

Wnioski proszę wysyłać na adres: agata.luksza@uw.edu.pl 
W składanych wnioskach proszę uwzględnić: osiągnięcia naukowe (zwłaszcza publikacje naukowe), udział w konferencjach, projektach badawczych, warsztatach, wyróżnienia, stypendia etc. Proszę również załączyć krótki (max. 300 słów) list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie tematem grantu. 
Postępowanie jest dwuetapowe: komisja stypendialna ocenia wnioski o przyznanie stypendiów oraz przeprowadza z wybranymi osobami rozmowę. Rozmowy odbędą się w połowie listopada 2018. 
Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa, przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Stypendium naukowe w projekcie otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, jeśli laureat/ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 20 listopada 2018 r.

Information

Added on:
16 October 2018; 19:54 (Sylwia Pikula)
Edited on:
16 October 2018; 19:54 (Sylwia Pikula)

See also

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

27.09.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

16.02.2019

Doktorant-stypendysta

Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.