Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 03.03.2019
Deadline for submitting applications: 08.03.2019

Dokumentalista

Cities/towns:
Wrocław

Nabór pracownika na wolne stanowisko Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Dokumentacyjnym dokumentalista Wymiar: 1 etat, praca od 1 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:
 Gromadzenie, zabezpieczanie oraz opracowywanie zbiorów (historii mówionej, zdjęć, archiwaliów, materiałów audiowizualnych, pamiątek) i innych obiektów pozyskanych przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość",
 Prowadzenie ewidencji akcesji oraz dokumentacji zbiorów,
 Obsługa korzystających z Pracowni Naukowej Ośrodka,
 Realizacja projektów dokumentacyjnych i digitalizacyjnych Ośrodka,
 Kreowanie i realizacja projektów i działań związanych z popularyzacją zasobu Ośrodka,
 Realizacja kwerend archiwalnych,
 Realizacja działań związanych z popularyzowaniem i badaniem powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska,
 Kontrola parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych Ośrodka oraz eksponatów na wystawie głównej w CHZ,
 Porządkowanie i przygotowanie do archiwizacji spraw ostatecznie zrealizowanych i zamkniętych,
 Wykonywanie prac porządkowych w magazynach archiwalnych.


Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie wyższe – kierunku historia lub pokrewnego,
 Doświadczenie w pracy w archiwum historycznym lub muzeum,
 Znajomość pakietu MS Office (Word, Excell, Access), umiejętność posługiwania się komputerem,
 Znajomości obsługi programów do obróbki cyfrowej plików dźwięko
 Znajomość podstawowych wymogów związanych z bezpieczeństwem zbiorów (sposoby zabezpieczania, warunki przechowywania),
 Dobre zarządzanie czasem, umiejętność koordynacji różnych zadań w tym samym czasie,
 Umiejętność tworzenia krótkich tekstów na temat realizowanych zadań,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, dokładność, sumienność,
 Samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy pod presją czasu.


Wymagania pożądane:
 Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 Wiedza z zakresu historii najnowszej Wrocławia i Dolnego Śląska,
 Doświadczenie w pracy z archiwalnymi / muzealnymi bazami danych,
 Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, organizacji projektów naukowo-badawczych i dokumentacyjnych.


Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia,
 Dobrą atmosferę pracy i przyjazny zespół,
 Dostęp do programu Multisport oraz programu medycznego ENEL-MED,
 Dostęp do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, wykształcenie (ze wskazaniem stopni i tytułów naukowych oraz uczelni, które je nadały), informacje o doświadczeniu zawodowym,
uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach,
 można załączyć: referencje oraz spis dokumentów i dyplomów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2018, poz. 1000),
 oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji;
 oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktycznym.


W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będziecie Państwo objęci postanowieniami
art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org,
tel. (+48) 71 715 96 00;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zajezdnia.org;
3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, w oparciu
o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie
administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane mogą być profilowane przy użyciu częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych
systemów, w celu selekcji kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 2 lat w przypadku
możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi
do organu nadzorczego;
8. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla
celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, która może być
w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie
zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania
rekrutacyjnego.


Miejsce i termin składania ofert: komplet dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesłać
na adres mailowy: rekrutacja@zajezdnia.org do 8 marca 2019 r. (włącznie) wpisując w tytule
wiadomości „Rekrutacja na dokumentalistę Centrum Dokumentacyjnego”, a w treści maila
oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktycznym

Information

Added on:
3 March 2019; 20:16 (Sylwia Pikula)
Edited on:
3 March 2019; 20:16 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.