Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 01.10.2019
Deadline for submitting applications: 11.10.2019

Lektor (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego)

Cities/towns:
Łódź
Fields:
językoznawstwo

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669)

Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Od kandydata wymagana jest znajomość gramatyki opisowej języka
polskiego.


Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin
lekcyjnych..

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word i
PowerPoint. Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
 kwestionariusz osobowy, (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-pobrania);
 życiorys (CV),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy; oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy; o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego
http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/Oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019 – wzór),
 informacja dotycząca znajomości języków obcych
 zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymaganym wymiarze.

Skontaktujemy się z wybranymi przez komisję konkursową osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.10.2019r.
(UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

 

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć do Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego 90-231 Łódź, ul. Matejki21/23 p.218 lub przesłać na e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów podpisanej przez kandydata klauzuli:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
1. Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź, zwany dalej:"Administratorem";
2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;
4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji";
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;
7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
4) cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
Dz.U.UE.L.2016.119.1).
……………………………………………
(data i podpis osoby, której dane dotyczą)

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.