Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 01.10.2019
Deadline for submitting applications: 14.10.2019

Młodszy bibliotekarz/starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:

 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa z literaturoznawstwa.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa dziedzinowego z zakresu literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu literatury faktu oraz w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dla literatury faktu,
 • współpracę z bibliotekarzami akademickimi przy opisie bibliograficznym publikacji oraz deskryptorach z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu literatury faktu,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu literatury faktu do zbiorów BN.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa z zakresu literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu literatury faktu oraz w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dla literatury faktu,
 • współpracę z bibliotekarzami akademickimi przy opisie bibliograficznym publikacji oraz deskryptorach z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu literatury faktu,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu literatury faktu do zbiorów BN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • dobrej znajomości genologii,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości Jednolitych zasad gromadzenia zbiorów w BN (Zarządzenie nr 155/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 24 grudnia 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • bardzo dobrej znajomości genologii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu literaturoznawstwa,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • bardzo dobrej znajomości genologii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Wymiar czasu pracy:

pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:

3 000 zł (młodszy bibliotekarz),
3 300 zł (bibliotekarz),
3 600 zł (starszy bibliotekarz),
4 300 zł (kustosz),
5 000 zł (starszy kustosz).
Zgłoszenia są przyjmowane do 14 października 2019 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl  Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.