Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 25.10.2020
Deadline for submitting applications: 30.10.2020

Post-doc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Cities/towns:
Poznań
Fields:
językoznawstwo

Wymagania:
Wymagane kwalifikacje:
a. stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa polskiego (preferowane językoznawstwo historyczne);
b. doświadczenie w badaniu dawnych tekstów polskich;
c. umiejętność czytania rękopisów i starodruków;
d. doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych dotyczących polszczyzny dawnej;
e. jako dodatkowy atut: doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
f. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej.
 

Ponadto kandydat musi spełniać warunki NCN do zatrudnienia na stanowisku post-doc, zob. www.ncn.gov.pl.

Opis zadań:

Pracownik naukowy typu post-doc w projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr UMO-2017/26/E/HS2/000083). Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna m.in. za:
– przygotowanie i weryfikację transkrypcji i transliteracji tekstów staropolskich apokryfów nowotestamentalnych;
– wszechstronną analizę materiału (zestawienie miejsc paralelnych, analizę sposobów wykorzystania źródeł)
– anotację leksykalną i gramatyczną;
– współorganizację konferencji naukowej i współredakcję monografii;
– weryfikację internetowej bazy danych pod kątem kompletności;
– prezentację wyników projektu w publikacjach naukowych i podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 30 października 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. umowa o pracę – pełen etat: od 1 grudnia 2020 r. do marca 2023
2. wynagrodzenie 5000 brutto brutto/mc

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie następujących dokumentów (mailem na adres kierownika projektu: dorroj@amu.edu.pl):
a. kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich i uzyskaniu kwalifikacji trzeciego stopnia;
b. list motywacyjny (500-700 słów);
c. życiorys (CV);
d. wykaz publikacji naukowych;
e. wykaz innych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, w tym:
- uczestnictwo w projektach badawczych (z wyszczególnieniem źródła finansowania, sprawowanych funkcji i zrealizowanych zadań),
- uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem,
- wykaz zorganizowanych konferencji,
f. podpisane oświadczenie, że w wypadku wygrania konkursu UAM będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
g. podpisana klauzula zgody.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące klauzule: (http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/oferty-pracy/klauzule-rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy-wraz-ze-zgoda):

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Oświadczenie
W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Filologii Polskiej UAM będzie moim podstawowym miejscem pracy oraz że w okresie zatrudnienia w IFP UAM będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)”.Komisja Konkursowa dokona oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może dodatkowo wezwać kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po zamknięciu naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 15 listopada 2020 roku.

Information

Added on:
25 October 2020; 12:45 (Sylwia Pikula)
Edited on:
25 October 2020; 12:45 (Mariola Wilczak)

See also

03.03.2019

Pracownik naukowy typu post-doc w projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

Wymagane kwalifikacje: a. stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa polskiego (językoznawstwo historyczne); b. udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniu średniowiecznych tekstów polskich i zagadnienia ich edycji c. wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii; d. doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych dotyczących polszczyzny dawnej; e. jako dodatkowy atut: doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  f. znajomość języków obcych: języka angielskiego, dobrze widziana znajomość języka niemieckiego.

03.03.2019

Post-doc* w zakresie literaturoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

01.05.2019

Post-doc w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, 2. prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa polskiego, w szczególności: stylistyki historycznej języka polskiego, zagadnień języka osobniczego, leksyki doby średnio- i nowopolskiej; 3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu

20.03.2019

Post-doc w zakresie literaturoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.05.2019 do 31.12.2020

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.