Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 20.03.2019
Deadline for submitting applications: 29.03.2019

Post-doc w zakresie literaturoznawstwa

Cities/towns:
Białystok
Fields:
literaturoznawstwo

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.05.2019 do 31.12.2020

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
2. prowadzenie badań nad krytyką literacką i literaturą XX o XXI wieku, proza współczesna polska w aspekcie
komparatystycznym,
3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora UwB,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego (lub inny równorzędny dokument); w przypadku uzyskania dyplomu za granicą
potrzebny będzie dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim (nostryfikacja),
4. wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
5. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,
6. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.


III. Od osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku post-doc w ramach programu RID, oczekuje się:
1. publikacji dwóch artykułów naukowych w czasopiśmie z bazy Scopus,
2. publikacji jednej monografii autorskiej,
3. jednej aplikacji o grant NCN/NPRH.


IV. Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
V. Dokumenty należy złożyć w terminie do 29 marca 2019 na adres:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Biuro RID, 15–420 Białystok, Plac Niezależnego
Zrzeszenia Studentów 1
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 8.00-15.00, pokój nr 85
O udziale w konkursie decyduje data wpływu dokumentów.


VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2019. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie
internetowej Wydziału Filologicznego.
Informacje o projekcie na stronie internetowej: http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/blisko-9-mln-dla-uniwersytetu-wbialymstoku-na-rozwoj-humanistyki/47d0b95d


Definicja stanowiska pracy typu post-doc - stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej
karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w
projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy.

Information

Added on:
20 March 2019; 22:49 (Sylwia Pikula)
Edited on:
20 March 2019; 22:49 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.