Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 06.12.2018
Deadline for submitting applications: 08.02.2019

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

W A R U N K I  K O N K U R S U :
 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych;
 dorobek naukowy w zakresie współczesnej literatury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem literatury wojny i okupacji oraz literatury popularnej), a także w zakresie edytorstwa, udokumentowany autorskimi publikacjami książkowymi, redakcją/współredakcją tomów zbiorowych, artykułami w monografiach zbiorowych i w punktowanych czasopismach, wystąpieniami na konferencjach, stażami naukowymi;


 wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o profilu literaturoznawczym, redaktorskim oraz zajęć autorskich (seminaria, konwersatoria) na studiach I, II oraz III stopnia


 doświadczenie w realizowaniu dużych projektów naukowo-badawczych poświęconych współczesnej literaturze polskiej;


 istotny dorobek w zakresie opieki i kształcenia młodej kadry;


 doświadczenie w zakresie upowszechniania nauki (organizacja konferencji naukowych, członkostwo w organizacjach naukowych);


 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w uczelni wyższej;


 Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w momencie podpisywania umowy o pracę.


K A N D Y D A C I  P O W I N N I  Z Ł O Ż Y Ć :


1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora z dopiskiem: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia  procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.  Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Akt nominacji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych,
3. Życiorys naukowy,


 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na
stronie BSP UW: https://bit.ly/2Oak1Se,
4. Wykaz publikacji,
5. Informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
6. Dwie recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
7. Kilka egzemplarzy ważniejszych publikacji z okresu ostatnich pięciu lat.
8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod
adresem: https://bit.ly/2Nz47zH).


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 8 LUTEGO 2019 ROKU


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski
informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania
pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy
za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania
pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne.
..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Dean of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw announces a contest for the position of an
professor for an unspecified period of time at the Institute of Applied Polish Studies at the Section of Editorship
and Stylistics
Contest terms:
– the academic title of profesor nauk humanistycznych [professor in the field of humanities]
– scientific achievements in the scope of contemporary Polish literature (especially literature of war and
occupation and popular literature), as well as in the scope of editorship, documented by author’s books,
editorship or co-editorship of collective volumes, articles in collective monographs and ranked journals,
participation in conferences, scientific stays;
– many years of didactic experience in the academia, especially courses on literary studies, editorship and
original seminars for the first, second and third cycle of studies;
– experience in realization large research projects concerning contemporary Polish literature;
– significant achievement in the scope of supervising and teaching young scholars;
– experience in the scope of popularization of the science (organisation of scientific conferences, membership in
the scientific societies);
– experience in performing managerial functions in the academia;
– University of Warsaw would be a primary place of employment; at the time of signing the employment
contract the person employed is obliged to submit a statement of consent for inclusion to the number of
academic staff engaging in scientific activities.
Following documents should be submitted to the Dean’s Office of the Faculty of Polish Studies:
– Letter of application to His Magnificence with a note: “I hereby consent to have my personal data processed
by the University of Warsaw with its registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a
contract for employment at the University of Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I
understand that provision of my personal data is voluntary.”
– Act of granting by the President of Poland the academic title of profesor nauk humanistycznych [professor in
the field of humanities].
– Academic CV.
– Personal questionnaire for the person applying for employment prepared in accordance with the template
available on the BSP UW website; the form is also available at the following address: https://bit.ly/2AQGPlQ.
– List of publications.
– Information about didactic and organisational achievements.
– Two reviews of scientific, didactic and organisational achievements,
– Several copies of the important works published from the last five years.
– Information on the processing of personal data; the form is attached to the announcement and available at the
following address: https://bit.ly/2OvQj9J
Application deadline: 8.02.2019
Documents must be submitted in person or send by post at the following address:
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Competition Committee settles the competition in accordance with the Ordinance no 18 of the Rector of the
University of Warsaw of 7 March 2016 (as amended) and the rules applicable at the Faculty of Polish Studies,
University of Warsaw.
Expected date of competition result is 9.04.2019. Candidates are informed about the outcomes by phone or e-mail.
The competition is the first stage of procedure of employment as an academic teacher under the Statute of the
University of Warsaw. A positive outcome of the competition is the basis for further proceedings related to
employment in a form of a full-time employment contract for an unspecified period of time.
UNIVERSITY DOES NOT ENSURE ACCOMMODATION.
Warsaw, 22.11.2018.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
INFORMATION CLAUSE
Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), University of Warsaw hereby
informs:
1. The Controller of your personal data is the University of Warsaw with its registered office at Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. The Controller has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of personal data,
and who can be contacted via the following e-mail address: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an
employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw;
4. The provided data will be processed pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 Labour Code
(uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of personal data;
5. Provision of data in the scope stipulated in the Labour Code is mandatory, and the remaining data are
processed according to your consent for processing of personal data;
6. The data will not be shared with any external entities;
7. The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data;
8. You have the right to access your personal data, to rectify, erase them, restrict their processing, object to
processing, and to withdraw the consent at any time;
9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data.
CONSENT CLAUSE
I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its registered office at ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and
selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw.
I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.
……………………………………………. ………………………………………………………………………………………
(place and date) (signature of the person applying for employment)

Information

Added on:
6 December 2018; 14:01 (Sylwia Pikula)
Edited on:
6 December 2018; 14:01 (Sylwia Pikula)

See also

17.02.2019

Adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Retoryki i Mediów

17.02.2019

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na okres trzech lat W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

16.02.2019

Multidisciplinary research: cultural and social anthropology, ethnolinguistics, indigenous studies

Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability Project is carried out within the TEAM Programme of the Foundation for Polish Science

26.11.2017

Junior Linguist

University or Organization: Pygmalion  Department: Natural Language Understanding  Job Location: Warsaw, Poland  Job Title: Junior Linguist [Polish] Job Rank: Junior Linguist Specialty Areas: Computational Linguistics; Lexicography; Morphology; Phonology; Semantics; Syntax; Natural Language Processing  Required Language(s): Polish (pol) Descript_ion: The role of the Junior Linguist is to annotate and review linguistic data in Polish. The Junior Linguist will also contribute to a number of other tasks to improve natural language processing.  The tasks include:  - Annotating and reviewing linguistic data  - Labeling text for disambiguation, expansion, and text normalization  - Annotating lexicon entries according to guidelines  - Evaluating current system outputs  - Deriving NLP data for new and ongoing projects  - Be able to work independently with confidence and little oversight  Minimum Requirements:  - Native-level speaker of Polish and fluent in English  - Experience in annotation work  - Knowledge of semantics, syntax, morphology or lexicography  - Excellent oral and written communication skills  - Attention to details  Desired Skills:  - Degree in Linguistics or Computational Linguistics or Speech processing  - Ability to quickly grasp technical concepts; learn in-house tools  - Keen interest in technology and computer-literate  - Fast and Accurate Keyboard Typing Skills  - Editing, Grammar Check and Proofing Skills  - Knowledge of phonetics, phonology would be a plus  - Understanding of Natural Language Processing would be a plus  Project duration: 6 months (with potential extension)  This is not a permanent position but a full-time contract position.  How to apply: For immediate consideration, please email your CV and cover letter in English (in PDF format) with “Junior Linguists [Polish]” in the subject line.  Application Deadline: (Open until filled) Email Address for Applications: AdvancedLinguisticsgmail.com  Contact Information: Vikki Ha  Email: AdvancedLinguisticsgmail.com 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.