Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 14.07.2017
Deadline for submitting applications: 28.08.2017

Starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Cities/towns:
Lublin
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
14.07.2017

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa i co najmniej 5-letniego stażu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego albo co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego określonego w kryteriach konkursowych;

- posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej;

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego;

- udokumentowany przebieg pracy dydaktycznej związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego w placówce zagranicznej i w kraju;

- doświadczenie w nauczaniu cudzoziemców literatury polskiej;

- posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego oraz udział w pracach komisji egzaminacyjnych;

- doświadczenie we współpracy ze środowiskami polonijnymi oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą;

- doświadczenie w organizowaniu kursów językowych/metodycznych dla cudzoziemców;

- wysoko rozwinięte kompetencje międzykulturowe, komunikatywność i chęć rozwoju naukowego;

- znajomość co najmniej jednego języka zachodniego;

- biegła znajomość języka polskiego w zakresie wszystkich sprawności językowych.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora;

- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

- wykaz osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych (dobrze widziane osiągnięcia naukowe);

- aktualną opinię lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy;

- oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);

- oświadczenie o podstawowym miejscu pracy w przypadku zatrudnienia w UMCS;

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 września 2017 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Lublin, dnia 5 lipca 2017 r.

Information

Added on:
14 July 2017; 00:14 (Sylwia Pikula)
Edited on:
7 September 2017; 11:56 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.