Polish Studies Newsletter

Person

12.01.2023

dr Anita Račáková

Mgr. Anita Račáková, PhD. jest absolwentką studiów slawistycznych i słowacystycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego. Po obronie pracy doktorskiej na temat "Słowacko-polskie kontakty językowe (ich odzwierciedlenie na płaszczyźnie syntaktycznej gwar spiskich)" w Instytucie Slawistyki Słowackiej Akademii Nauk (w 2000 r.) została asystentem w Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB w Bańskiej Bystrzycy.

Obecnie pracuje jako adiunkt na Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filozoficznego UMB, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry. Od 2019 r. jest członkiem Słowackiego Komitetu Slawistów. Na początku działalności dydaktycznej prowadziła zajęcia z konfrontatywnej gramatyki języka polskiego, leksykologii, gramatyki historycznej języka polskiego, tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język słowacki i slawistyki. Od 2006 r. prowadziła na polonistyce bańskobystrzyckiej zajęcia z translatoryki (tłumaczenie ustne i pisemne) i terminologii. W pracach naukowych zajmuje się dydaktyką tłumaczenia z języków pokrewnych, badaniami porównawczymi nad językami specjalistycznymi, terminologią, ekolingwistyką oraz polskim reportażem w tłumaczeniach słowackich. Realizowane projekty (wybór): Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia; Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext; Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego; Perspectives of V4 Translation Studies; Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje.

Najważniejsze publikacje:

1. Slovensko-poľské terminologické reflexie (monografia),

2. Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego.

Publikacje zamieszczone w Internecie w wolnym dostępie (open access):

1. Popular Science Online Lecture as a Helpful Tool for Educating Future Translators

https://journals.umcs.pl/ff/article/view/13043

2. Transculturality of a Literary Reportage and the Translator´s Identity

https://ojs.umb.sk/index.php/nfr/article/view/744

Informacje

Address:
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.