Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 09.05.2017

Literatura dawnych epok czytana dzisiaj

Institutions:
Cities/towns:
Bielsko-Biala
Participants:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
10.10.2002-10.05.2020

Celem realizacji tematu są interpretacje tekstów pominiętych oraz nowe  odczytania tekstów literackich, które w zmienionej sytuacji kulturowej, geopolitycznej i cywilizacyjnej stają się znakiem naszej rzeczywistości. Sprzyja temu współczesna perspektywa odbioru, wobec której  znikają tzw. „konteksty macierzyste”, a odsłaniają się nowe znaczenia.

Analiza oraz interpretacja wybranych zjawisk (dzieł literackich, gatunków, dyskursów, osoby autora, technik komunikowania) pokazuje co i jak zmienia się pod wpływem krzyżowania się kodów kultury, stylów odbioru.

Główne wątki badawcze tego projektu można ująć w punktach:

1. klasyka czytana dzisiaj,

2. problemy tożsamości płciowej,

3. XIX-wieczne spotkania z nowoczesnością,

4. recepcja polskiej literatury za granicą,

 5. ujęcia komparatystyczne. 

Information

Possibility of cooperation:
pol@ath.bielsko.pl
Contact:
pol@ath.bielsko.pl
Added on:
9 May 2017; 20:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 19:56 (Mariola Wilczak)

See also

09.05.2017

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych czytanie literatury w kontekście innych sztuk, jeszcze innych przybliżenie kultury innego kraju czy opracowanie zasad nauczania języka polskiego jako obcego.

19.10.2015

Romantyzm w świetle nowych źródeł

Projekt dotyczy szeroko pojętej kultury romantycznej i romantycznej codzienności oglądanej z perspektywy źródeł, w tym przede wszystkim dokumentów pozaliterackich. Celem projektu jest przybliżenie współczesnemu czytelnikowi nieznanych aspektów życia romantyków, dostarczenie nowych kontekstów dla literaturoznawczych interpretacji oraz naukowe uaktywnienie źródeł zarówno nowych, jak i znanych.

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

01.04.2019

Sienkiewicz ponowoczesny. Laboratorium cyfrowe

Projekt stanowi próbę poszerzenia gamy metodologicznej o ujęcia związane z szeroko pojętą ponowoczesnością i znalezienia nowego sposobu mówienia o tym pisarzu, a także stworzenia nowych metod publikowania treści naukowych w środowisku cyfrowym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.