Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 11.11.2015

Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

Institutions:
Instytut Filologii APS (Co-operating institution) | Wydział Humanistyczny UZ (Lead institution) | Akademia Pomorska w Słupsku (Co-operating institution) | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Co-operating institution) | Uniwersytet w Białymstoku (Co-operating institution) | Uniwersytet Wrocławski (Co-operating institution) | Uniwersytet Jagielloński (Co-operating institution)
Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Target groups:
PhD Students, Independent academics
Deadline:
13.02.2014-12.02.2017

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

Prace prowadzone przez członków zespołu koncentrują się wokół sześciu kluczowych modułów badawczych:
1. Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny wraz z wyborem źródeł do dziejów regionalizmu i badań regionalnych.
2. Nowy regionalizm: problemy i perspektywy badawcze.
3. Regionalizm literacki wobec historii i pamięci.
4. Geografia wyobrażona regionu.
5. Region a tożsamości transgraniczne.
6. Regionalizm literacki a relacje centralno-peryferyjne.

Dodatkowym efektem działań zespołu badawczego jest zainicjowanie regionalnej komparatystyki – jako dziedziny integrującej badania interdyscyplinarne w obszarze literaturoznawstwa. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.