Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Added on: 14.06.2020
Deadline for submitting applications: 06.07.2020

9. edycja Konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kandydatury mogą być przesyłane w dwóch kategoriach konkursowych:

a) placówka biblioteczna mniejsza – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby;

b) placówka biblioteczna większa – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy lub więcej osób.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .doc i .pdf) na adres e-mail stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem można pobrać na stronie internetowej www.funduszewieczyste.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5MB):

a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki; 

b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki; 

c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty. Do wniosku kandydatka może dołączyć również filmik opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Film może być nakręcony przy pomocy dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Powinien on spełniać następujące standardy: nie może przekraczać długości 1 minuty; autorka materiału powinna posiadać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w filmach lub wykorzystać ścieżki udostępniane na otwartych licencjach. Powinna także posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

a) zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami; 

b) ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Dla Kapituły istotny będzie całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Termin nadsyłania wniosków mija 6 lipca 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

Information

Added on:
14 June 2020; 20:05 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 June 2020; 20:05 (Piotr Bordzoł)

See also

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

17.05.2020

Stypendium Fundacji Humboldta dla młodych naukowców (postdoc)

Stypendium Humboldt Research Fellowship mogą uzyskać badacze, którzy zdobyli doktorat w ciągu ostatnich czterech lat.

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.   Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria: dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium; udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym; inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 

15.06.2017

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października br. studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.