Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.06.2018
Data wydarzenia: 17.09.2018 - 18.09.2018

Kontakty językowe: historia i współczesność / LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk

Polskie Towarzystwo Językoznawcze zaprasza do Gdańska na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 17-18 września 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

PROGRAM LXXVI ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO

17 września (poniedziałek)

9.00-9.15 Otwarcie Zjazdu

9.15-11.15 Obrady plenarne

 • 9.15-9.45 Piotr Stalmaszczyk, Celtycko-angielskie kontakty językowe na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii: historia i współczesność 9.55-10.25 Grażyna Łopuszańska, Socjolingwistyczne determinanty powstania urbanolektu Gdańska - Danziger Missingsch
 • 10.35-11.05 Ewa Stala, Ameryka hiszpańskojęzyczna jako obszar kontaktów językowych
 • Dyskusja 10 minut po każdym referacie

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

 • 11.30-11.50 Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Alicja Witalisz, Wpływ angielszczyzny na języki europejskie i nieeuropejskie w kontekście projektu Global Anglicism Database (GLAD)
 • 12.00-12.20 Tadeusz Lewaszkiewicz, Charakterystyka ilościowa zapożyczeń angielskich w wybranych czasopismach chorwackich, serbskich, bułgarskich i czeskich z lat 2010-2014 (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki haseł singlowych
 • 12.30-12.50 Elżbieta Jamrozik, Zapożyczenia z języka włoskiego w nowej perspektywie; projekt OIM Accademia della Crusca

sekcja B

 • 11.30-11.50 Tomasz Mika, Średniowieczny styk łaciny i polszczyzny jako czynnik sprawczy rozwoju języka wernakularnego
 • 12.00-12.20 Dorota Masłej, Wernakularyzacja jako forma kontaktu językowego. Znad Kazań augustiańskich
 • 12.30-12.50 Anna Ledzińska, Łacińska humiliatio a staropolska pokora – wpływ polszczyzny na łacinę w średniowieczu

sekcja C

 • 11.30-11.50 Bożena Sieradzka-Baziur, Zapożyczenia w obrębie polskiej terminologii pedagogicznej
 • 12.00-12.20 Barbara Brzezicka, Terminologia w najstarszych polskich przekładach filozofii
 • 12.30-12.50 Olga Lesicka, Rola kontaktów językowych w kształtowaniu się współczesnych systemów terminologicznych. Na przykładzie terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim

sekcja D

 • 11.30-11.50 Krzysztof Witczak, Ślady fińskiego substratu w językach bałtyckich w ujęciu prof. Witolda Mańczaka
 • 12.00-12.20 Aleksandra Tomaszewska, Współczesne kontakty językowe – brukselizmy w języku polskim
 • 12.30-12.50 Kinga Wąsińska, Rola kontaktów językowych w odmiennej realizacji wybranych pie. etymonów w wyrazach polskich i obserwacja zmian ich znaczeń

13.00-14.00 Walne Zgromadzenie członków PTJ

14.00-15.00 Obiad

15.00-18.20 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

 • 15.00-15.20 Michail Kotin, „Anything goes?”: Czy kontakty językowe mogą warunkować dowolne zmiany w systemach gramatycznych języka „przyjmującego”?
 • 15.30-15.50 Krystyna Waszakowa, Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. jako przykład jednostronnych kontaktów językowych
 • 16.00-16.20 Aleksandra Janowska, Właściwości derywacyjne szesnastowiecznych pożyczek czasownikowych

sekcja B

 • 15.00-15.20 Katarzyna Jasińska, Dariusz Piwowarczyk, Magister, mistrz i majster – o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny
 • 15.30-15.50 Krzysztof Nowak, Jak polska jest polska łacina średniowieczna? Z korpusowych badań nad metaforą pojęciową
 • 16.00-16.20 Dorota Rojszczak-Robińska, Między tłumaczeniem a samodzielną twórczością. O kształtowaniu się polszczyzny religijnej pod wpływem łacińskich wzorców

sekcja C

 • 15.00-15.20 Hebal-Jezierska Milena, Odzwierciedlenie kontaktów językowych w terminologii lingwistyki korpusowej w językach zachodniosłowiańskich
 • 15.30-15.50 Wanda Stec, Interferencja w przekładzie jako skutek wzajemnych oddziaływań języków (na przykładzie tłumaczeń tekstów z zakresu prawa w parze językowej „polski – rosyjski”)
 • 16.00-16.20 Małgorzata Karczewska, Morbus anglicus? O zasięgu wpływu języka angielskiego na polski i włoski język medyczny

sekcja D

 • 15.00-15.20 Kazimierz Sroka, Kontakt językowy w tłumaczeniu. Początkowy etap rozwoju przedimka określonego w świetle gockiego przekładu Biblii -(tu by nie kolidował z anglistycznymi i cd gramatycznych)
 • 15.30-15.50 Leszek Szymański, Zerwanie kontaktów a rozwój języka – na przykładzie wybranych wydarzeń z historii języka angielskiego
 • 16.00-16.20 Ewelina Kwapień, Zapożyczenia czasownikowe wychodzące z użycia w dobie nowopolskie - geneza i notacje

16.30-17.00 Przerwa na kawę

sekcja A

 • 17.00-17.20 Małgorzata Nowakowska, Aspekt rezultatywny w badaniach kontrastywnych francusko-polskich
 • 17.30-17.50 Izabela Pozierak-Trybisz, Kategoria aspektu w kontaktach językowych – analiza kontrastywna
 • 18.00-18.20 Marek Majer, Rola kategorii określoności w morfologii zapożyczeń słowiańsko-albańskich

sekcja B

 • 17.00-17.20 Renata Bura, Górnołużycko-niemieckie kontakty językowe w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
 • 17.30-17.50 Mikołaj Rychło, Marta Noińska, Najstarsze germańskie zapożyczenia w polszczyźnie odziedziczone z języka prasłowiańskiego
 • 18.00-18.20 Barbara Mitrenga, Wpływy czeskie w kształtowaniu się polskich wykładników intensyfikacji

sekcja C

 • 17.00-17.20  Artur Bracki, Kontakty językowe rosyjsko-ukraińskie: historia i współczesność
 • 17.30-17.50 Dorota Paśko-Koneczniak, Hybrydy i półkalki w gwarach wyspowych (na podstawie badań rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii)
 • 18.00-18.20 Angelika Pawlaczyk, Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców posługujących się różnymi typami kodów językowych

sekcja D

 • 17.00-17.20 Piotr Zbróg, Antagonizm postaw wobec kontaktów językowych polszczyzny jako podstawa konstruowania reprezentacji społecznej zapożyczeń
 • 17.30-17.50 Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Język angielski w konfrontacji z językami i dziedzictwem kulturowym krajów azjatyckich – zagrożenie czy promocja?
 • 18.00-18.20 Wiktor Pskit, Kontakt językowy z łaciną w XXI w. „Nowe” latynizmy z dziedziny liturgii we współczesnej polszczyźnie

19.00 Uroczysta kolacja

18.09. WTOREK

7.30 Msza św. za zmarłych członków PTJ - Zakon Nąjświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Gdańsku Oliwie

9.00-11.30 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

9.00-9.20 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Anglicyzmy we wspólczesnym języku polskim

9.30-9.50 Jerzy Tomaszczyk, Anglicyzmy w polszczyźnie rozmów codziennych

10.00-10.20 Marcin Zabawa, Full wersja, poboczne questy, e-hostessa: półkalki i inne konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie komputerowców

10.30-10.50 Hubert Kowalewski, Czynniki wpływające na przyswajanie anglicyzmów przez użytkowników języka polskiego. Studium terminologii nowocyrkowej

11.00-11.20 Agata Skupin, „Who needs Coca-Cola when you have kompot”, czyli co anglojęzyczne memy mówią nam o Słowianach

sekcja B

 • 9.00-9.20 Krystyna Szcześniak, „Żywy zielnik” Jerzego Andrzeja Helwinga z Węgorzewa
 • 9.30-9.50 Agnieszka Szczaus, Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
 • 10.00-10.20  Irmina Kotlarska, Materiały do nauki języka angielskiego z lat 1788-1947 jako źródła badań polsko-angielskich kontaktów językowych
 • 10.30-10.50 Maria Bugajska, Polska ekwiwalencja w Leksykonie supraskim z 1722 roku, a jego źródło
 • 11.00-11.20 Karolina Borowiec, Między średniowieczną polszczyzną a czeszczyzną, czyli o charakterze językowym wybranych zabytków XV-wiecznego Śląska

sekcja C

 • 9.00-9.20 Danuta Stanulewicz, Kaszubsko-polskie kontakty językowe a słownictwo barw w kaszubszczyźnie
 • 9.30-9.50 Piotr Bartelik, Historyczne i współczesne kontakty językowe kaszubsko-polsko-niemieckie w kontekście teorii kontaktów i zmian językowych
 • 10.00-10.20 Joanna Gorzelana, Źródła zapożyczeń i ich funkcjonowanie w gwarze polskich Bukowińczyków mieszkańców Ziemi Lubuskiej
 • 10.30-10.50 Marek Dolatowski, Ślady kontaktu językowego w hałcnowszczyźnie
 • 11.00-11.20 Henryk Duszyński-Karabasz, Adaptacje językowe w antroponimii Krajny na przykładzie nazwisk mieszkańców Nakła nad Notecią na przełomie XIX i XX wieku

sekcja D

 • 9.00-9.20 Michał Głuszkowski, Język polski na Wschodzie – jedna czy wiele dwujęzyczności?
 • 9.30-9.50 Iwona Dembowska-Wosik, Zarówno obcy, jak i własny – język odziedziczony jako efekt emigracji i związane z nim wyzwania dydaktyczne
 • 10.00-10.20 Izabela Stąpor, Słownictwo polonijne w Brazylii jako rezultat kontaktów językowych polsko-portugalskich (na przykładzie „Gazety Polskiej w Brazylii”)
 • 10.30-10.50 Magdalena Maria Śląska, Perkerdansk – język imigrantów żyjących w Danii. Historia, rozwój, współczesność
 • 11.00-11.20 Magdalena Steciąg, Lingua receptiva czy lingua franca? Zmiany w praktykach językowych na polsko-czeskim pograniczu. Raport z pilotażowego badania ankietowego

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-14.00 Obrady plenarne

 • 12.00-12.30 Włodzimierz Wysoczański, Klasyfikacyjne ujęcie kontaktów etnolektalnych (w świetle współczesnych poświadczeń słowiańskich
 • 12.40-13.10 Tadeusz Szczerbowski, Kulturowe podejście do kontaktów językowych
 • 13.20- 13.50 Katarzyna Wojan, Kontakty językowe w Finlandii

Dyskusja 10 minut po każdym referacie

14.00 Zamknięcie Zjazdu

14.15-15.00 Obiad

Kontakt: ptjgdansk@gmail.com

Informacje

Adres:
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51
Opłata:
200 zł (dla członków PTJ i doktorantów), 400 zł (dla osób niebędących członkami PTJ)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.