Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.06.2018
Data wydarzenia: 17.09.2018 - 18.09.2018

Kontakty językowe: historia i współczesność / LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk

Polskie Towarzystwo Językoznawcze zaprasza do Gdańska na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 17-18 września 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

PROGRAM LXXVI ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO

17 września (poniedziałek)

9.00-9.15 Otwarcie Zjazdu

9.15-11.15 Obrady plenarne

 • 9.15-9.45 Piotr Stalmaszczyk, Celtycko-angielskie kontakty językowe na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii: historia i współczesność 9.55-10.25 Grażyna Łopuszańska, Socjolingwistyczne determinanty powstania urbanolektu Gdańska - Danziger Missingsch
 • 10.35-11.05 Ewa Stala, Ameryka hiszpańskojęzyczna jako obszar kontaktów językowych
 • Dyskusja 10 minut po każdym referacie

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

 • 11.30-11.50 Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Alicja Witalisz, Wpływ angielszczyzny na języki europejskie i nieeuropejskie w kontekście projektu Global Anglicism Database (GLAD)
 • 12.00-12.20 Tadeusz Lewaszkiewicz, Charakterystyka ilościowa zapożyczeń angielskich w wybranych czasopismach chorwackich, serbskich, bułgarskich i czeskich z lat 2010-2014 (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki haseł singlowych
 • 12.30-12.50 Elżbieta Jamrozik, Zapożyczenia z języka włoskiego w nowej perspektywie; projekt OIM Accademia della Crusca

sekcja B

 • 11.30-11.50 Tomasz Mika, Średniowieczny styk łaciny i polszczyzny jako czynnik sprawczy rozwoju języka wernakularnego
 • 12.00-12.20 Dorota Masłej, Wernakularyzacja jako forma kontaktu językowego. Znad Kazań augustiańskich
 • 12.30-12.50 Anna Ledzińska, Łacińska humiliatio a staropolska pokora – wpływ polszczyzny na łacinę w średniowieczu

sekcja C

 • 11.30-11.50 Bożena Sieradzka-Baziur, Zapożyczenia w obrębie polskiej terminologii pedagogicznej
 • 12.00-12.20 Barbara Brzezicka, Terminologia w najstarszych polskich przekładach filozofii
 • 12.30-12.50 Olga Lesicka, Rola kontaktów językowych w kształtowaniu się współczesnych systemów terminologicznych. Na przykładzie terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim

sekcja D

 • 11.30-11.50 Krzysztof Witczak, Ślady fińskiego substratu w językach bałtyckich w ujęciu prof. Witolda Mańczaka
 • 12.00-12.20 Aleksandra Tomaszewska, Współczesne kontakty językowe – brukselizmy w języku polskim
 • 12.30-12.50 Kinga Wąsińska, Rola kontaktów językowych w odmiennej realizacji wybranych pie. etymonów w wyrazach polskich i obserwacja zmian ich znaczeń

13.00-14.00 Walne Zgromadzenie członków PTJ

14.00-15.00 Obiad

15.00-18.20 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

 • 15.00-15.20 Michail Kotin, „Anything goes?”: Czy kontakty językowe mogą warunkować dowolne zmiany w systemach gramatycznych języka „przyjmującego”?
 • 15.30-15.50 Krystyna Waszakowa, Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. jako przykład jednostronnych kontaktów językowych
 • 16.00-16.20 Aleksandra Janowska, Właściwości derywacyjne szesnastowiecznych pożyczek czasownikowych

sekcja B

 • 15.00-15.20 Katarzyna Jasińska, Dariusz Piwowarczyk, Magister, mistrz i majster – o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny
 • 15.30-15.50 Krzysztof Nowak, Jak polska jest polska łacina średniowieczna? Z korpusowych badań nad metaforą pojęciową
 • 16.00-16.20 Dorota Rojszczak-Robińska, Między tłumaczeniem a samodzielną twórczością. O kształtowaniu się polszczyzny religijnej pod wpływem łacińskich wzorców

sekcja C

 • 15.00-15.20 Hebal-Jezierska Milena, Odzwierciedlenie kontaktów językowych w terminologii lingwistyki korpusowej w językach zachodniosłowiańskich
 • 15.30-15.50 Wanda Stec, Interferencja w przekładzie jako skutek wzajemnych oddziaływań języków (na przykładzie tłumaczeń tekstów z zakresu prawa w parze językowej „polski – rosyjski”)
 • 16.00-16.20 Małgorzata Karczewska, Morbus anglicus? O zasięgu wpływu języka angielskiego na polski i włoski język medyczny

sekcja D

 • 15.00-15.20 Kazimierz Sroka, Kontakt językowy w tłumaczeniu. Początkowy etap rozwoju przedimka określonego w świetle gockiego przekładu Biblii -(tu by nie kolidował z anglistycznymi i cd gramatycznych)
 • 15.30-15.50 Leszek Szymański, Zerwanie kontaktów a rozwój języka – na przykładzie wybranych wydarzeń z historii języka angielskiego
 • 16.00-16.20 Ewelina Kwapień, Zapożyczenia czasownikowe wychodzące z użycia w dobie nowopolskie - geneza i notacje

16.30-17.00 Przerwa na kawę

sekcja A

 • 17.00-17.20 Małgorzata Nowakowska, Aspekt rezultatywny w badaniach kontrastywnych francusko-polskich
 • 17.30-17.50 Izabela Pozierak-Trybisz, Kategoria aspektu w kontaktach językowych – analiza kontrastywna
 • 18.00-18.20 Marek Majer, Rola kategorii określoności w morfologii zapożyczeń słowiańsko-albańskich

sekcja B

 • 17.00-17.20 Renata Bura, Górnołużycko-niemieckie kontakty językowe w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
 • 17.30-17.50 Mikołaj Rychło, Marta Noińska, Najstarsze germańskie zapożyczenia w polszczyźnie odziedziczone z języka prasłowiańskiego
 • 18.00-18.20 Barbara Mitrenga, Wpływy czeskie w kształtowaniu się polskich wykładników intensyfikacji

sekcja C

 • 17.00-17.20  Artur Bracki, Kontakty językowe rosyjsko-ukraińskie: historia i współczesność
 • 17.30-17.50 Dorota Paśko-Koneczniak, Hybrydy i półkalki w gwarach wyspowych (na podstawie badań rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii)
 • 18.00-18.20 Angelika Pawlaczyk, Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców posługujących się różnymi typami kodów językowych

sekcja D

 • 17.00-17.20 Piotr Zbróg, Antagonizm postaw wobec kontaktów językowych polszczyzny jako podstawa konstruowania reprezentacji społecznej zapożyczeń
 • 17.30-17.50 Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Język angielski w konfrontacji z językami i dziedzictwem kulturowym krajów azjatyckich – zagrożenie czy promocja?
 • 18.00-18.20 Wiktor Pskit, Kontakt językowy z łaciną w XXI w. „Nowe” latynizmy z dziedziny liturgii we współczesnej polszczyźnie

19.00 Uroczysta kolacja

18.09. WTOREK

7.30 Msza św. za zmarłych członków PTJ - Zakon Nąjświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Gdańsku Oliwie

9.00-11.30 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

sekcja A

9.00-9.20 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Anglicyzmy we wspólczesnym języku polskim

9.30-9.50 Jerzy Tomaszczyk, Anglicyzmy w polszczyźnie rozmów codziennych

10.00-10.20 Marcin Zabawa, Full wersja, poboczne questy, e-hostessa: półkalki i inne konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie komputerowców

10.30-10.50 Hubert Kowalewski, Czynniki wpływające na przyswajanie anglicyzmów przez użytkowników języka polskiego. Studium terminologii nowocyrkowej

11.00-11.20 Agata Skupin, „Who needs Coca-Cola when you have kompot”, czyli co anglojęzyczne memy mówią nam o Słowianach

sekcja B

 • 9.00-9.20 Krystyna Szcześniak, „Żywy zielnik” Jerzego Andrzeja Helwinga z Węgorzewa
 • 9.30-9.50 Agnieszka Szczaus, Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
 • 10.00-10.20  Irmina Kotlarska, Materiały do nauki języka angielskiego z lat 1788-1947 jako źródła badań polsko-angielskich kontaktów językowych
 • 10.30-10.50 Maria Bugajska, Polska ekwiwalencja w Leksykonie supraskim z 1722 roku, a jego źródło
 • 11.00-11.20 Karolina Borowiec, Między średniowieczną polszczyzną a czeszczyzną, czyli o charakterze językowym wybranych zabytków XV-wiecznego Śląska

sekcja C

 • 9.00-9.20 Danuta Stanulewicz, Kaszubsko-polskie kontakty językowe a słownictwo barw w kaszubszczyźnie
 • 9.30-9.50 Piotr Bartelik, Historyczne i współczesne kontakty językowe kaszubsko-polsko-niemieckie w kontekście teorii kontaktów i zmian językowych
 • 10.00-10.20 Joanna Gorzelana, Źródła zapożyczeń i ich funkcjonowanie w gwarze polskich Bukowińczyków mieszkańców Ziemi Lubuskiej
 • 10.30-10.50 Marek Dolatowski, Ślady kontaktu językowego w hałcnowszczyźnie
 • 11.00-11.20 Henryk Duszyński-Karabasz, Adaptacje językowe w antroponimii Krajny na przykładzie nazwisk mieszkańców Nakła nad Notecią na przełomie XIX i XX wieku

sekcja D

 • 9.00-9.20 Michał Głuszkowski, Język polski na Wschodzie – jedna czy wiele dwujęzyczności?
 • 9.30-9.50 Iwona Dembowska-Wosik, Zarówno obcy, jak i własny – język odziedziczony jako efekt emigracji i związane z nim wyzwania dydaktyczne
 • 10.00-10.20 Izabela Stąpor, Słownictwo polonijne w Brazylii jako rezultat kontaktów językowych polsko-portugalskich (na przykładzie „Gazety Polskiej w Brazylii”)
 • 10.30-10.50 Magdalena Maria Śląska, Perkerdansk – język imigrantów żyjących w Danii. Historia, rozwój, współczesność
 • 11.00-11.20 Magdalena Steciąg, Lingua receptiva czy lingua franca? Zmiany w praktykach językowych na polsko-czeskim pograniczu. Raport z pilotażowego badania ankietowego

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-14.00 Obrady plenarne

 • 12.00-12.30 Włodzimierz Wysoczański, Klasyfikacyjne ujęcie kontaktów etnolektalnych (w świetle współczesnych poświadczeń słowiańskich
 • 12.40-13.10 Tadeusz Szczerbowski, Kulturowe podejście do kontaktów językowych
 • 13.20- 13.50 Katarzyna Wojan, Kontakty językowe w Finlandii

Dyskusja 10 minut po każdym referacie

14.00 Zamknięcie Zjazdu

14.15-15.00 Obiad

Kontakt: ptjgdansk@gmail.com

Informacje

Adres:
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51
Opłata:
200 zł (dla członków PTJ i doktorantów), 400 zł (dla osób niebędących członkami PTJ)

Zobacz także

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

27.10.2017

Niepodległa wobec języka polskiego

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza na konferencję naukową „Niepodległa wobec języka polskiego” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

27.05.2018

Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala

Jest to druga konferencja z cyklu Język – region – kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych.

22.01.2017

Estetyka językowa w komunikowaniu

Zakład Komunikacji Językowej UZ zaprasza do udziału w konferencji "Estetyka językowa w komunikowaniu". Odbędzie się ona w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.