Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.11.2018
Data wydarzenia: 20.11.2018 g.09:00 - 21.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

Konferencja ma charakter sondażowo-instruktażowy: z jednej strony celem organizatorów jest możliwie najdokładniejsze zorientowanie się, jak wygląda w tej chwili kształcenie w zakresie wiedzy o literaturze i języku polskim, jak możliwe jest rozwijanie w tych ośrodkach badań nad literaturą polską, polskimi dokonaniami i życiem literackim - współczesnymi i dawnymi, ew. ruchem przekładowym, praca naukowa w archiwach, zbiorach polskich będących własnością instytucji naukowych poza krajem w ścisłej współpracy między badaczami spoza kraju i z Polski; z drugiej - zapoznanie Kolegów z polonistyk działających w Europie środkowo-wschodniej z ofertą praktycznej współpracy w zakresie kształcenia polonistycznego (literaturoznawczego), obecnością tych polonistyk na "rynku" nauki i wspólnych badań w Rzeczpospolitej Polskiej. 

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 20 listopada

9.00-9.15 OTWARCIE KONFERENCJI
9.15-10.35 CZĘŚĆ I

 • Magdalena Popiel, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych – Projekt „Geopolonistyka”
 • Łukasz Wojdyga, Kamila Dembińska, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Propozycje NAWA dla środowisk akademickich Europy Środkowo-Wschodniej
 • Jolanta Tambor (UŚ, MSSP) – Publikacje po VI Światowym Kongresie Polonistów

BIAŁORUŚ

 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku

Mikołaj Chmialnicki, Polonistyka na Uniwersytecie Państwowym w Mińsku: osiągnięcia i problemy

 • Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały

Alaxandr Brazgunou – Badania nad literaturą polską w Akademii Nauk Białorusi: 1991-2017

10.35-10.55 DYSKUSJA
10.55-11.15 PRZERWA

11.15-12.35 CZĘŚĆ II

 • Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały

Swietłana Musijenko – Los polonistyki na Uniwersytecie Grodzieńskim. Muzeum Zofii Nałkowskiej jako naukowo-dydaktyczna jednostka kultury polskiej na Białorusi

Helena Nielepko – Wycieczki w Muzeum Zofii Nałkowskiej. Osobliwości wykładania języka polskiego na Uniwersytecie Grodzieńskim

 • Jarosław Ławski (UwB), Perspektywy współpracy filologów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w świetle przeprowadzanych „reform” nauki
 • Mariola Wilczak (IBL PAN) – „Biuletyn Polonistyczny” – krajowy i międzynarodowy portal środowiskowy

12.35-13.00 DYSKUSJA
13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-15.20 CZĘŚĆ III
LITWA

 • Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Centrum Polonistyczne

Mirosław Dawlewicz – Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim– tradycje i teraźniejszość
Regina Jakubėnas – Specyfika programu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim

 • Uniwersytet Witolda Wielkiego, Akademia Edukacji, Instytut Kształcenia Nauczycieli

Irena Masojć – Dorobek naukowy polonistów z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego a nowe wyzwania badawcze

Henryka Sokołowska – Studia polonistyczne o ukierunkowaniu pedagogicznym w Wilnie. Współczesne uwarunkowania na tle wieloletnich tradycji

15.20-15.40 DYSKUSJA
15.40-16.00 PRZERWA

16.00-17.00 CZĘŚĆ IV

 • Paweł Bukowiec (UJ) – Międzynarodowa polonistyka literacka – szanse i zagrożenia
 • Karolina Zioło-Pużuk (UKSW) – Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW – perspektywy współpracy
 • Bartłomiej Szleszyński, Konrad Niciński (IBL PAN) – Cyfrowy portal „Panorama literatury polskiej”

17.00-17.20 DYSKUSJA
18.00 KOLACJA


Środa, 21 listopada
9.00-10.20 CZĘŚĆ I
UKRAINA

 • Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Rościsław Radyszewski – Katedra Polonistyki w Kijowie i jej działalność

Marija Bracka – Proces dydaktyczno-naukowy na polonistyce kijowskiej: stan obecny i perspektywy

 • Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Lidia Nepop-Ajdaczyć – Nauki polonistyczne na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”: obecny stan i perspektywy rozwojowe

 • Marcin Cieński, Anna Dąbrowska (UWr) – Przed VII Światowym Kongresem Polonistów, Wrocław 2020

10.20-10.40 DYSKUSJA
10.40-11.00 PRZERWA

11.00-12.40 CZĘŚĆ II

 • Dorota Fortuna (Biblioteka Narodowa) – Portal „Academica” dla studentów i badaczy w Polsce i spoza Polski
 • Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. I. Miecznikowa

Helena Wojcewa – Edukacja polonistyczna w Odessie: historia i stan obecny

Ludmiła Jakowenko – Aktualna sytuacja studiów polonistycznych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. I. Miecznikowa (dyscypliny naukowe, programy, podręczniki, pomoce dydaktyczne itp.)

Ludmiła Potapowa – Nauczanie języka polskiego w Szkole nr 121 w Odessie

 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Ludmiła Stanisławowa, Julia Sierkowa – Filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym – historia, osiągnięcia, kierunki rozwoju

12.40-13.00 DYSKUSJA
13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-15.00 CZĘŚĆ III

 • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Ałła Krawczuk, Łesia Korol – Polonistyka na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki: tradycje i współczesność (nauka, dydaktyka, współpraca międzynarodowa)

 • Centrum Oświaty Międzynarodowej Politechniki Lwowskiej

Nataliya Rozhankivska – Wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w związku z rozwojem mobilności, komunikacji i współpracy naukowej i akademickiej na uczelniach wyższych (na przykładzie Politechniki Lwowskiej).

 • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku

Swietłana Suchariewa, Natalia Ciołyk, Działalność Instytutu Polski jako centrum wiedzy o Polsce

15.00-15.10 PRZERWA

15.10-15.50 CZĘŚĆ IV

 • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Ihor Kozłyk – Polonistyczne studia i badania literatury polskiej przy Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka

Olga Ciwkacz (Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku) – Polscy pisarze województwa stanisławowskiego XIX – pierwszej połowy XX wieku we współczesnych badaniach ukraińskich

15.50-16.10 DYSKUSJA
16.10-16.30 PRZERWA

16.30-17.30 CZĘŚĆ V

 • Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza

Olga Pavliuk – Język polski na tle wielokulturowości Ukrainy południowo-wschodniej (na przykładzie obwodu Zaporoskiego)

 • Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Jarosław Redkwa, Kamil Gofron – Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Jerzy Kowalewski (Fundacja Wolność i Demokracja), Polonistyki na Ukrainie Anno Domini 2018 – próba bilansu

17.30-18.00  DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE OBRAD
 

Informacje

Adres:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 144 im. Adama Mickiewicza
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.