Biuletyn Polonistyczny

Reportaż w świecie - światowość reportażu / VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Literatura polska w świecie"

Konferencja
23 maja 2018 - 24 maja 2018

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję naukową, organizowaną w dniach 23-24 maja 2018 r. w ramach uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W szkicu na temat odmiennych tradycji dziennikarstwa literackiego w różnych kręgach kulturowych John C. Hartsock określił reportaż jako gatunek „kosmopolityczny”, bo przekraczający granice narodowe. To spostrzeżenie pragniemy uczynić motywem przewodnim refleksji nad konwencją reportażową, podlegającą procesowi zagranicznej recepcji oraz uczestniczącą w globalnych przemianach komunikacyjnych współczesności. Reportaż interesuje nas jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych. Do udziału w tak stematyzowanych obradach zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy: literaturoznawców, językoznawców, medioznawców, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Tematyka wystąpień może objąć wszelkie, nie tylko piśmienne, odmiany medialne reportażu, a także pokrewne mu nurty twórczości niefikcjonalnej: literaturę faktu, dokumentalistykę audiowizualną, publicystykę bądź formy hybrydyczne (np. liryzowane reportaże, poezję faktu, polifoniczną powieść reportażową, blogi reportażowe, narracje cyfrowe i transmedialne). Za szczególnie inspirujące, choć nie wyłączne, uznajemy zagadnienie światowych uwikłań reportażu polskiego, rozpatrywane w aspekcie komparatystycznym, przekładoznawczym, międzykulturowym lub glottodydaktycznym.
W kręgu potencjalnych problemów badawczych proponujemy następujące obszary:
▪ recepcja polskich reportaży i pokrewnych konwencji faktograficznych za granicą;
▪ recepcja zagranicznych reportaży i innych form dokumentalnych w Polsce;
▪ pojmowanie reportażu jako gatunku w Polsce i na świecie – ujęcia komparatystyczne;
▪ „polska” szkoła reportażu – fakt czy mit?; wyznaczniki „polskości” reportażu z perspektywy krajowych i zagranicznych odczytań gatunku;
▪ polski reportaż wobec światowej literatury faktu i zagranicznych modeli dziennikarstwa
– interferencje, adaptacje, paralele i antynomie;
▪ przekład reportaży literackich w teorii i praktyce translatorskiej;
▪ polski reportaż emigracyjny: sylwetki reporterów-emigrantów i reporterów-tułaczy, motywy emigracyjne w twórczości reportażowej;
▪ reportaż w perspektywie międzykulturowej: reporterzy wobec Inności, reportaż pogranicza kulturowego, reportaż a transfer kulturowy;
▪ reportaż wobec światowych procesów technologicznych, geopolitycznych i społecznokulturowych (np. zwrot audiowizualny, rewolucja cyfrowa, konwergencja mediów, tabloidyzacja mediów, społeczeństwo informacyjne, globalizacja, kultura uczestnictwa, multikulturalizm, intermedialność);
▪ reportaż w glottodydaktyce – wykorzystanie piśmiennych i audiowizualnych form niefikcjonalnych w nauczaniu językowym cudzoziemców.
Z zainteresowaniem i uwagą rozpatrzymy także propozycje wykraczające poza wymieniony zakres zagadnień.

Na abstrakty planowanych wystąpień (przewidujemy 20-minutowe referaty) oczekujemy do 1 lutego 2018 r. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną, na adres: reportaz.konferencja@gmail.com. W przypadku napływu zgłoszeń w ilości przekraczającej zaplanowaną ilość miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 350 zł i obejmuje koszty wyżywienia (w tym: poczęstunki w czasie przerw kawowych i uroczysty bankiet), materiały konferencyjne oraz dofinansowanie recenzowanej monografii złożonej z przyjętych do druku referatów. Wskazana kwota nie uwzględnia kosztów dojazdu i noclegów. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane mailowo z wiadomością o akceptacji referatu, będą ponadto aktualizowane w zakładce „Informacje dla uczestników” na oficjalnej stronie internetowej konferencji: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zcyklu-literatura-polska-w-swiecie-pt-reportaz-w-swiecie-swiatowosc-reportazu/.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak
dr Katarzyna Frukacz
dr Jagna Malejka
mgr Agata Rudzińska

Do pobrania:

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Katowice, śląskie, Polska

Termin zgłaszania prelegentów: 1 lutego 2018

Opłata: 350 zł

Słowa kluczowe: dziennikarstwo, reportaż literacki, reportaż emigracyjny, reporter, reportaż, literatura polska w świecie, literatura polska,

Data dodania wydarzenia: 10 listopada 2017; 23:57

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto