Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.04.2018
Data wydarzenia: 05.06.2018 - 07.06.2018

Tekst. Medium. Tłumaczenie. Przełożenie w dyskursach humanistycznych

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Samorząd Doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Forum Nowego Literaturoznawstwa". Organizatorzy chcieliby skupić się na relacji: tekst – tekst oraz tekst – system. Szczególnie interesujący będzie szeroko rozumiany język pośredniczący i jego funkcje w porównywaniu elementów i doborze ekwiwalentów. Refleksją warto objąć zarówno problemy przekładu interlingwistycznego, jak i przekładu intermedialnego, a także ważką sprawę interdyscyplinarnych adaptacji narzędzi metodologicznych.

Fenomen niepowtarzalności jest bodaj najważniejszą kwestią w badaniach humanistycznych. Uchwycenie różnicy, czyli tego, co nazywamy oryginalnością, to pochodna zarówno porównania jednostek systemowych, jak i dokonanych pośród nich mniej lub bardziej świadomych wyborów. Dogodny obszar obserwacji występowania tych procesów stanowi przekład. Nie ma przecież tłumaczenia neutralnego. Zawsze, choćby za sprawą języka czy uwarunkowań wynikających z konwencji, na strukturę pierwowzoru nakłada się warstwa nowych znaczeń związana ze środkami zastępczymi. Nierzadko też „indywidualizacja” bywa zamierzeniem celowym.

Proponuje się podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

 • język artystyczny przekładów różnych epok;
 • strategie translatorskie (adaptacja, egzotyzacja, ekwiwalencja, trans-pozycja) i sposoby przekładania (pojęciowe, obrazowe);
 • metody, formy oraz stopnie przekładu (przybliżenie, przekład możliwie całkowity);
 • konsekwencje – świadomych i nieświadomych – zmian dokonanych przez tłumacza (hybrydalność, niespójność, anachroniczność, efekt obcości); ślad tłumacza; punkt widzenia w przekładzie;
 • przekształcenia i zniekształcenia w przekładzie a uwarunkowania kul-turowe oraz funkcje społeczne (poetycka, ideologiczna, dydaktyczna);
 • wypowiedzi pisarzy, teoretyków i myślicieli na temat przekładu;
 • przyczyny wewnątrz- oraz zewnątrzsystemowe niepełnej przekładalności;
 • ograniczenia i poluzowania związane z przekładem; zabezpieczenia przeciw nieporozumieniom przekładowym;
 • przekład intersemiotyczny a intermedialny – przykłady i problemy wynikające z zastosowania;
 • przekładoznawstwo a twórczość artystyczna; kwestia tzw. przekładu kongenialnego;
 • kwestia stosunku przekładoznawstwa do innych dyscyplin humanistycznych (np. literaturoznawstwo porównawcze, językoznawstwo kognitywne);
 • powiązania nauki o literaturze z innymi dyscyplinami wiedzy a przedmiot badań literaturoznawstwa, granice jego swoistości;
 • zagadnienia wynikające z przyswajania na potrzeby literaturoznawstwa pojęć, terminów i metod należących do innych dyscyplin naukowych; sposoby konstruowania nomenklatury badawczej, kryteria oceny jej adekwatności;
 • problem przekładalności oraz praktycznej implementacji osiągnięć nauk humanistycznych i literaturoznawstwa.

Mile widziane inne konceptualizacje związane z proponowaną problematyką.

„Forum Nowego Literaturoznawstwa” jest planowane jako cykl konferencji (każda od-słona na inny temat), które mają być okazją dla młodych uczonych do dzielenia się własnymi badaniami oraz zachętą do wymiany myśli – zarówno w gronie doświad-czonych specjalistów, jak i wśród osób wstępujących na grunt naukowy.

Organizatorzy

Jarosław Bedyniak

Marta Taperek

Piotr Misztela

Informacje

Adres:
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Termin zgłaszania prelegentów:
20.05.2018
Opłata:
Bez opłaty
Do pobrania:
Słowa kluczowe:

Zobacz także

16.02.2017

Translatio i historia idei / konferencja międzynarodowa

Trzecia konferencja z cyklu TRANSLATIO kontynuuje badania nad interdyscyplinarną komunikacją kulturową – artystyczną, literacką, naukową, polityczną, społeczną i religijną – odbywającą się poprzez transfer tekstu literackiego, który na przestrzeni wieków i w różnych społeczeństwach odgrywał rozmaite role, od mitu do bajki, od trywialnego dyskursu do dogmatu.

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

07.11.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od adaptacji do remediacji"

Potrzeba powtarzalności i wizualizowania rozmaitych materii obecna we współczesnej kulturze skutkuje różnymi formami reinterpretacji dzieł literackich, filmowych, growych czy serialowych. Narzędzia teoretyczne dostarczane przez współczesne szkoły badawcze, w tym zwłaszcza postklasyczną teorię narracji, narratologię transmedialną i nowe orientacje w medioznawstwie (w szerokim znaczeniu, wykraczającym poza dominujący w Polsce paradygmat dziennikarski, a zatem obejmującym wszystkie reprezentacje medialne), umożliwiają wieloparametrowe analizowanie operacji intersemiotycznych i intermedialnych, pozwalające na transdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniami adaptacji, gradaptacji, remediacji, renarracji czy retellingu. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji "Od adaptacji do remediacji" zachęcają do podjęcia refleksji nad: ● zmianami w rozumieniu kategorii adaptacji we wszystkich mediach i ujęciach medioznawczych (literaturoznawstwo, filmoznawstwo, seriolaznawstwo, groznawstwo, ludologia, komiskologia i innych); ● statusem adaptacji we współczesnych uniwersach transmedialnych (Star Wars: Kanon i Legendy, Marvel Cinematic Universe, DC Cinematic Universe, Pottermore etc.); ● odmianami adaptacji (np. adaptacja na motywach, gradaptacja, praktyki moderskie); ● wybranymi problemami z zakresu konfliktów wykładni prawa autorskiego z praktykami doby kultury konwergencji; ● kulturą remiksu i remiksologią; ● przekładoznawstwem i filozofią przekładu; ● zjawiskami spin offu, cross-overu, rebootu, remake’u, mashupu, patchworku; ● statusem i obecnością narracji zależnych (interquel, midquel, sequel, prequel); ● przekładem intersemiotycznym i intermedialną transpozycją (A. Hejmej); ● technikami multimodalnymi w narracjach literackich i nieliterackich; ● narracjami i światami transmedialnymi (w szczególności w zakresie relacji między treściami kanonicznymi i niekanonicznymi); Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres adaptacjairemediacja@gmail.com mija 5 grudnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: ● abstrakt (max. 600 słów); ● notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy ● numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10.01.2017 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej (Open Access, na licencji CC BY 4.0) w ramach recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (factaficta.org/pp) lub specjalnego wydania czasopisma „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (udostępnionych w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego, którego redakcja zdecyduje się na współpracę z organizatorami.

08.10.2016

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” (III edycja)

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku to jedyny w Polsce festiwal literacki poświęcony w całości sztuce translacji. Podczas trzeciej edycji wydarzenia porozmawiamy o wielkiej literaturze, która powstaje w językach pozacentralnych i poznamy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.