Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 19.09.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.09.2018

Adiunkt (filmoznawstwo)

Miejscowości:
Poznań
Dziedziny:
media

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.


Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce;
2. Udokumentowane doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;
3. Bardzo dobra znajomość historii i teorii filmu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej końca XX i początków XXI wieku, poświadczona publikacjami naukowymi i referatami wygłoszonymi na konferencjach naukowych o profilu filmoznawczym lub medioznawczym;
4. Szerokie kompetencje metodologiczne do prowadzenia filmoznawczych i medioznawczych badań naukowych, poświadczone ukończonymi kierunkami studiów, interdyscyplinarnymi artykułami naukowymi lub publikacjami z zakresu korespondencji sztuk;
5. Zainteresowania naukowe obejmujące antropologiczne i filozoficzne konteksty sztuki filmowej, zwłaszcza w odniesieniu do kina fabularnego, poświadczone publikacjami naukowymi;
6. Doświadczenie w popularyzowaniu sztuki filmowej oraz w edukacji filmowej i artystycznej (prowadzenie warsztatów filmowych, wykładów otwartych, organizacja konferencji popularnonaukowych lub wydarzeń kulturalnych i oświatowych itp.);
7. Biegła znajomość co najmniej jednego języka kongresowego;
8. Wysoki poziom kultury osobistej oraz etyki pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole poświadczona aktywnością społeczną lub samorządową.


Wymagane dokumenty:
a) podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni, na podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
b) życiorys;
c) kwestinariusz osobowy;
d) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
e) informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w tym: lista publikacji, wykaz wystąpień na filmoznawczych i medioznawczych konferencjach naukowych, kopie wszystkich publikacji naukowych (włącznie z egzemplarzem rozprawy doktorskiej, o ile nie została ona opublikowana), dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne, dokumenty poświadczające doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy oraz dokumenty poświadczające działalność edukacyjną;
f) opinia przełożonego;
g) oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy;
h) ewentualnie inne uzasadnienia;
i) świadectwa pracy.


Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 NR REF.: 76/WFPiK/adiunkt/1/2018

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.