Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 06.03.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.03.2018

Adiunkt (językoznawstwo)

Miejscowości:
Bydgoszcz
Dziedziny:
językoznawstwo

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i rozumiejącej (w ujęciu historycznym) przeobrażenia polszczyzny.

Wymaga się także doświadczenia w dialektologicznych badaniach terenowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego, umiejętności badania przejawów regionalizmu, świadomości językowej mieszkańców wsi oraz wykazywania wartości kulturowej gwar dzisiaj (gwara jako element tożsamości regionalnej)

Kandydat powinien wykazać się znacznym już dorobkiem naukowym z zakresu dialektologii, w tym – dotyczącym świadomości językowej obecnych mieszkańców wsi i tzw. przełączania kodu językowego.

Wskazana jest znajomość języka niemieckiego, z uwagi na dość znaczną liczbę germanizmów w gwarach regionu kujawsko-pomorskiego.

W zakresie dydaktyki za konieczne uznaje się doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu językoznawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze dialektologicznym i etnolingwistycznym.

W zakresie pracy naukowej oczekiwane jest przedstawienie dokumentującej osiągnięcia naukowe pełnej listy publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych; pożądane będzie także legitymowanie się redakcją bądź współredakcją naukową książek zbiorowych oraz organizacją bądź współorganizacją konferencji naukowych.

Pożądane jest też wskazanie obszaru językoznawstwa, kluczowego w pracy naukowej (nad rozprawą habilitacyjną).

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku

2. dyplom doktorski

3. życiorys

4. 3 zdjęcia

5. wykaz publikacji

6. informacja o udziale w konferencjach naukowych

7. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

10. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

Zobacz także

18.05.2016

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Wymagania:

03.11.2016

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

15.03.2016

Profesor nadzwyczajny: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Do objęcia stanowisko profesora nadzwyczajnego wymagane są kompetencje w zakresie historycznego rozwoju polszczyzny (z uwzględnieniem tła słowiańskiego) oraz duże doświadczenie w językowym i kulturowym badaniu zabytków doby staropolskiej i średniopolskiej (język osobniczy, język urzędowy/kancelaryjny, język tekstów religijnych, rozwój i przeobrażenia w zakresie leksykalnego dziedzictwa prasłowiańskiego). Badacz powinien wykazać się bogatym dorobkiem w zakresie językoznawstwa polonistycznego, udziałem w grantach międzynarodowych oraz długim stażem dydaktycznym.

06.10.2018

Asystent (Logopedia)

OPIS: Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta powinien legitymować się:  magister filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną;  studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa w dziedzinie logopedii (ukończenie przynajmniej I roku);  tytuł neurologopedy (ukończone studia podyplomowe);  przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe - praca w charakterze logopedy w placówkach oświatowych lub medycznych w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, sprzężonymi zaburzeniami mowy, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, SLI;  znajomość metod diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie usprawniania funkcji słuchowych (uprawnienia do wykonywania diagnoz np.: metodą Johansena, Tomatisa itp.) oraz prace badawcze z zakresu audiofonologii;  publikacje naukowe, popularno-naukowe z zakresu logopedii (przynajmniej 3);  doświadczenia w dydaktyce akademickiej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.