Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 05.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.05.2019

Adiunkt w Instytucie Polonistyki AP

Miejscowości:
Słupsk
Typ oferty:
pełen etat
Dziedziny:
językoznawstwo

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: adiunkta w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska, w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: językoznawstwo polskie stopnia: pierwszego i drugiego o profilu: ogólnoakademickim

Zadania:

prowadzenie samodzielnych badań oraz podnoszenie stopni naukowych, współpraca międzynarodowa, realizacja zajęć zgodnie z przydziałem dydaktycznym, wykonywanie prac organizacyjnych i działalność na rzecz Instytutu Polonistyki oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Wymagania:

dyplom doktora w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa polskiego, udokumentowana aktywność konferencyjna, doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych na wyższej uczelni, ponadto: informacje o ukończonych studiach podyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej lub logopedii szkolnej.

Tłumaczenie na język angielski tytułu i opisu stanowiska:
adiunkt – Instytutu Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku – pełny wymiar czasu pracy
adjunct – Polish Studies Department, Pomeranian University in Slupsk – full-time work

Wymagane dokumenty:
(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)
1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do JM Rektora AP w Słupsku).
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Życiorys.
4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
5. Informacje o dorobku naukowym wraz z aktualnym wykazem publikacji i aktywności konferencyjnej.
6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.
7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz.
2135, 2281.).
9. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy.
10. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska.
11. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu, np. informacje o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, certyfikatach. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:
- osobiście lub pocztą na adres: Instytut Polonistyki AP, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk
- pocztą elektroniczną: filpol.@apsl.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: w dniu 15.05.2019 r. 

 

Wniosek do pobrania na stronie: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_04/6fc5ac4a718e75580ba0488711d0f44e.pdf

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

06.12.2018

Adiunkt w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: adiunkta w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska stopnia: pierwszego i drugiego o profilu: ogólnoakademckim

06.10.2018

Asystent (Logopedia)

OPIS: Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta powinien legitymować się:  magister filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną;  studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa w dziedzinie logopedii (ukończenie przynajmniej I roku);  tytuł neurologopedy (ukończone studia podyplomowe);  przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe - praca w charakterze logopedy w placówkach oświatowych lub medycznych w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, sprzężonymi zaburzeniami mowy, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, SLI;  znajomość metod diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie usprawniania funkcji słuchowych (uprawnienia do wykonywania diagnoz np.: metodą Johansena, Tomatisa itp.) oraz prace badawcze z zakresu audiofonologii;  publikacje naukowe, popularno-naukowe z zakresu logopedii (przynajmniej 3);  doświadczenia w dydaktyce akademickiej.

13.12.2017

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym

15.06.2018

Profesor zwyczajny

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.