Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2019

ADIUNKT w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.

Dodatkowe wymagania:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych,
- wysoka ocena rozprawy doktorskiej (potwierdzona recenzjami),
- posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego – wyrażającego się zasadniczo publikacjami książkowymi oraz w czasopismach z Listy MNiSW - w zakresie zgodnym z profilem naukowym KALiBK. To znaczy, przede wszystkim w zakresie: współczesnych badań literacko-kulturowych i nowej humanistyki (m. in. studia nad pamięcią kulturową, studia feministyczne, studia postkolonialne, studia nad kulturą wizualną, studia performatywne, studia afektywne, badania posługujące się sztuką/art based research, kulturowa teoria literatury, studia nad Zagładą),
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach – ogólnopolskich i międzynarodowych – oraz aktywnością w sferze organizacji życia naukowego, aktywnością w gremiach naukowych, jak też zdolnością do pracy zespołowej,
- osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych programów grantowych,
- osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich naukowych programów stypendialnych oraz naukowej współpracy międzynarodowej (staże, projekty badawcze itp.),
- pozytywna opinia kierownika Katedry/Zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata/tki do pracy naukowej i dydaktycznej, z uwzględnieniem informacji o perspektywach uzyskania habilitacji,
- doświadczenie i merytorycznie zróżnicowany zakres kompetencji w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej – w tym umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika Katedry/Zakładu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 3 lipca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.