Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 15.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.06.2019

Adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.


Dodatkowe wymagania:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i ukończone studia na kierunku filologia polska specjalność nauczycielska,
- mają wysoko ocenioną pracę doktorską lub habilitacyjną,
- mają odpowiedni dorobek naukowy w zakresie zastosowania najnowszych kierunków literaturoznawstwa wdydaktyce szkolnej, edukacji wizualnej i medialnej z wykorzystaniem technik informatycznych, interdyscyplinarnego kształcenia polonistycznego, w tym przynajmniej jedną autorską monografię,
- biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, krajowych i zagranicznych,
- mają pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- posiadły umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Termin rozpoczęcia konkursu: 13 maja 2019 r. .
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 10 czerwca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow


DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI Adres siedziby ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków Tel. / fax.: 12 422 05 54, 12 429 28 65

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.