Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.08.2019

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

WARUNKI KONKURSU:
 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
 tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii;
 kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego;
 doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących polskiej literatury drugiej połowy XIX wieku i XX wieku oraz edukacji szkolnej, potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;
 doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu literaturoznawstwa, metodyki i dydaktyki języka polskiego oraz psychologii;
 doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka polskiego;
 znajomość języka kongresowego na poziomie C1;
 Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora z dopiskiem: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dyplom doktora.
3. Dyplom magistra.
4. Życiorys naukowy.
5. Wykaz publikacji.
6. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (w przypadku pierwszego zatrudnienia opinię promotora pracy doktorskiej lub opiekuna naukowego).
7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie BSP UW: https://bit.ly/2Oak1Se
8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: https://bit.ly/2Nz47zH).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 30.08.2019 r.
Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na podany niżej adres.
Dziekanat Wydziału Polonistyki
 Uniwersytetu Warszawskiego
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
7 marca 2016 r. (z późń. zm.) i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 26.09.2019 roku; zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub
elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury
zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania w sprawie zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz także

02.05.2019

Asystent na czas określony w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy oraz nauczyciela języka polskiego;  doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących podsystemów języka, w szczególności u osób z zaburzeniami mowy i języka potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa i logopedii;  doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz ukończone specjalistyczne szkolenia lub warsztaty z zakresu metod wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy;  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

20.03.2018

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

20.03.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

10.01.2017

Wykładowca w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.