Biuletyn Polonistyczny

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, w zakresie językoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, w zakresie językoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej,

2. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,

3. Dorobek naukowy w zakresie: semantyki i pragmatyki językowej oraz dziedzin interdyscyplinarnych z pogranicza: lingwistyki, aksjologii, prawoznawstwa i filozofii,

4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych.

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora,

2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu magisterskiego,

4. udokumentowanie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego,

5. pisemna zgoda na wpisanie do minimum kadrowego na kierunku: filologia (studia I i II stopnia) oraz studiów III stopnia,

6. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

7. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

III. Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 31 marca 2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 18 maja 2018 r. V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

 

 

15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

telefon: 85/745-74-46, fax: 85/745-74-78

Dziedziny

  • literaturoznawstwo

Termin nadsyłania zgłoszeń

    31.03.2018

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: Uniwersytet w Białymstoku

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2018

Słowa kluczowe: pragmatyka, semantyka, prawoznawstwo, filozofia,
Data dodania oferty pracy: 20 lutego 2018; 21:59
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto