Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.02.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, w zakresie językoznawstwa polskiego

Miejscowości:
Białystok
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, w zakresie językoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej,

2. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,

3. Dorobek naukowy w zakresie: semantyki i pragmatyki językowej oraz dziedzin interdyscyplinarnych z pogranicza: lingwistyki, aksjologii, prawoznawstwa i filozofii,

4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych.

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora,

2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu magisterskiego,

4. udokumentowanie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego,

5. pisemna zgoda na wpisanie do minimum kadrowego na kierunku: filologia (studia I i II stopnia) oraz studiów III stopnia,

6. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

7. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

III. Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 31 marca 2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 18 maja 2018 r. V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

 

 

15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

telefon: 85/745-74-46, fax: 85/745-74-78

Informacje

Zobacz także

20.02.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

20.03.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO W ZAKŁADZIE GRAMATYKI, SEMANTYKI I PRAGMATYKI WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego

15.06.2016

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w zakresie: literaturoznawstwa - antropologii literatury, pogranicza literaturoznawstwa i badań kulturowych, dramatologii

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki w Instytucie Filologii Polskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; - co najmniej 4-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na wyższej uczelni; - dorobek naukowy w zakresie semantyki, lingwistyki kulturowej; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu leksykologii, lingwistyki kulturowej, lingwistyki porównawczej, pragmatyki; - dobra znajomość współczesnych teorii z zakresu semantyki kulturowej; - w związku z pożądanymi badaniami porównawczymi, znajomość języków zachodnioeuropejskich, zwłaszcza języka francuskiego i kultury Romańskiej; - aktywność organizacyjna w uniwersytecie i środowisku naukowo-akademickim (konferencje itd.); - dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (studia podyplomowe, certyfikaty, ukończone kursy itd.) - publikacje z zakresu teorii i praktyki przekładu; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.