Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 14.12.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.01.2018

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej (Berno)

Dziedziny:
dydaktyka

Wymiar czasu pracy: niepełny etat - 6/26

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189 z późn. zm.)

 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.):

§

5. 2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

 

Wymagania dodatkowe:  wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski  wskazana znajomość języka niemieckiego  poczucie odpowiedzialności za realizację zadań  umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą  wysoki poziom kultury osobistej

 

Wymagane dokumenty:  list motywacyjny i CV  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

 

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 stycznia 2018 r. do godziny 24.00 na adres: milena.drews@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Berno, 1 grudnia 2017 r.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.