Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 23.05.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.06.2017

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej/gimnazjum

Dziedziny:
dydaktyka
Data ogłoszenia:
23.05.2017

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej/gimnazjum

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26).

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379) oraz rozp. MEN z dn. 12 marca 2009 r. (DZ. U. 2015 r. poz. 1264)

Art. 9.  1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2015 r. poz.1264):

§ 4a

2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1 i 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2 lub 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin. 3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.

4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe: -

znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych

- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy

- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)

Wymagane dokumenty:

 list motywacyjny i CV

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

 kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych -  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 24.06.17 roku do godziny 20.00 na adres: zurych@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.