Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 12.12.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.12.2018

Poloniści do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Dziedziny:
edukacja

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.
 


Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa


Ostateczny termin przysłania dokumentów: 20 grudnia 2018 r. do godz. 15,00
Szczegóły na stronie www.orpeg.pl

Telefon: 22 853 87 06
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli


Wymagania
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem  zawodowym nauczycieli,
4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.


Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom
w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność  z oryginałem.
5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH SOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SKIEROWANIE DO PRACY ZA GRANICĄ PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl lub pisemnie na adres
wskazany wyżej.
3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego sprawdzenia danych w rejestrach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie -
wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie
rekrutacji.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.