Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 12.12.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.12.2018

Specjalista do spraw promocji i informacji (ORPEG)

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
media

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty do spraw promocji i informacji

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę (możliwość telepracy)


Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko


Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Kielecka 43
Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Kompleksowe prowadzenie strony internetowej Ośrodka.
2. Administrowanie i moderacja strony Ośrodka na facebooku (fanpage).
3. Przygotowywanie tekstów, artykułów promocyjnych i prezentacji.
4. Redagowanie pism i dokumentów.
5. Opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych.
6. Monitorowanie stron internetowych Szkolnych Punktów Konsultacyjnych oraz ZS w Atenach.
7. Współpraca z podwykonawcami w ramach realizacji zadań projektowych.
8. Współpraca z organizacjami polonijnymi i partnerami Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe ,
2) minimum 2 lata stażu pracy,
3) biegła obsługa komputera,
4) znajomość środowiska internetowego,
5) umiejętność przygotowywania prezentacji w Power Point,
6) innowacyjność i kreatywność,
7) odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań.


Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego,
2) doświadczenie w pracy pedagogicznej,
3) doświadczenie w pracy korektora/redaktora.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) curriculum vitae i list motywacyjny;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o treści:
„Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
ul. Kielecka 43 moich danych osobowych wskazanych w CV oraz załączonych dokumentach
aplikacyjnych, w tym danych wrażliwych, w dostarczonych przeze mnie dokumentach na potrzeby
obecnego procesu rekrutacji.”
4) oświadczenia:
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych;
 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje,
6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
Dokumenty należy składać do dnia 19 grudnia 2018 roku włącznie (do godziny 16:00), osobiście lub pocztą
na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43
z dopiskiem „Rekrutacja specjalista do spraw promocji i informacji”
Dopuszczalne jest również złożenie skanów ww. dokumentów na adres poczty elektronicznej: kadry@orpeg.pl
Informacje dodatkowe:
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata za zgodność z oryginałem,
3) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych
dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,
4) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na
język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
5) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone,
6) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 622 37 92/93.
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), informujemy, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
z siedzibą w Warszawie ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa;
2) w sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail
iod@orpeg.pl ;
3) dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), dane nie wymagane przepisami prawa na podstawie art.
6 ust 1. lit a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zgoda rekrutanta);
4) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu
rekrutacji dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.
5) ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody i także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7) administrator informuje, iż dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.