Biuletyn Polonistyczny
Prac na stronie:
Sortuj według:
01.12.2015

Wacław Potocki Syloret". Edycja krytyczna i komentarz

Elżbieta Aleksandra Jurkowska Krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich PAN

Edycja krytyczna Syloreta Wacława Potockiego została zbudowana według klasycznego schematu: wstęp - edycja - objaśnienia. Wstęp historycznoliteracki zawiera sygnalizowane w skrócie niektóre z ważniejszych i skomplikowanych problemów związanych z utworem (schematy fabularne, technika narracyjna, możliwe źródła literackich inspiracji, propozycja interpretacji). Ze względu na rozmiary dzieła nie dostarcza ich wyczerpującego omówienia, stanowić może jedynie prolegomena filologiczno-interpretacyjne do romansu Potockiego.

26.11.2015

Językowy obraz idei feministycznych w publicystyce prasowej

Ilona Lechowicz Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UO

Celem pracy było przedstawienie językowego obrazu głównych idei feministycznych (wolności, równości i siostrzeństwa) oraz obrazu kobiety w feministycznej publicystyce prasowej. Zastosowana metodologia stanowiła połączenie analizy dyskursu oraz tzw. lubelskiej szkoły kognitywistyki. Materiałem badawczym były teksty zamieszczone w feministycznym kwartalniku "Zadra" z lat 2007-2011 oraz dane ze słowników języka polskiego.

26.11.2015

Poetyckie przestrzenie doświadczenia: William Blake i Czesław Miłosz

Aleksandra Okulus Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UO

Poetyckie przestrzenie doświadczenia. William Blake i Czesław Miłosz

25.11.2015

Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson)

Magdalena Joanna Tabędzka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Praca doktorska Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson) dąży do problematyzacji związków pomiędzy amerykańskim dziennikarstwem narracyjnym lat sześćdziesiątych, zwanym Nowym Dziennikarstwem a ówczesną kulturą protestu. Zetknięcie się tych dwóch sfer pozwala wyraźniej dostrzec rozmaite oblicza twórczych kontestacji czterech prezentowanych autorów, dalece wykraczających poza dążność do poszerzenia konwencji reportażu. Uczynienie kontrkultury kontekstem rozważań na temat Nowego Dziennikarstwa rozbudowuje instrumentarium metodologiczne o istotne obszary badawcze z zakresu gender, etniczności, studiów performatywnych, poetyki autorskiej autokreacji, geopoetyki, studiów nad kulturą popularną i mediami, tak, że możliwe staje się uchwycenie również pozadyskursywnych wymiarów tej twórczości, niezbędnych do pełniejszego rozumienia zjawiska kontestacji the sixties.

18.11.2015

Obraz osoby duchownej w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach, dziennikach i twórczości literackiej polskiego kleru

Beata Anna Polak Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich PAN

Zadania badawcze

16.11.2015

Pragnienie miłości i potrzeba wolności w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

Ewa Chojnacka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Praca zgłoszona do konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr - w załączniku.

15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Katarzyna Olszewska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

03.11.2015

Kategoria prawdy w twórczości Stanisława Witkiewicza

Agnieszka Michniewicz Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Kategorię prawdy autorka przedstawia w wielu aspektach: etycznym, estetycznym i epistemologicznym. O ile pierwsza część pracy poświęcona została poglądom na temat prawdy w szeroko rozumianej sztuce (prawda w literaturze, w malarstwie, w krytyce artystycznej), o tyle część druga prawdę rozpatruje w kontekście biograficznym Witkiewicza (prawda a wychowanie, prawda a wiara, prawda a mit, prawda a życie). Autorka nie zawęża zatem badań tylko do literatury, lecz rozpatruje całość życia i twórczości Witkiewicza, starając się pokazać związek biografii twórcy z jego dziełami, skonfrontować głoszone idee z praktyką.

13.10.2015

"Są Poezyja z Muzyką rodzone (…)". Studium spotkania słów i dźwięków w wybranych madrygałach Claudia Monteverdiego i utworach poetyckich Jana Andrzeja Morsztyna

Aleksandra Charczyńska-Plomteux Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich PAN

                    

13.10.2015

Pisarz w czasach zmiany. Relacja do sacrum (na podstawie twórczości debiutantów lat 90. XX w. Jacka Podsiadły z Polski i Georgiego Gospodinova z Bulgarii)

Anelia Radomirova Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Instytut Badań Literackich PAN

         

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.