Biuletyn Polonistyczny
Prac na stronie:
Sortuj według:
15.10.2017

Pospolite nazwy osobowe w "Kronice…". Macieja Stryjkowskiego na tle słowiańskim (studium leksykalno-słowotwórcze)

Olga Gaiseniuk Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UŁ

Celem rozprawy była analiza semantyczna i formalno-słowotwórcza PNO (pospolitych nazw osobowych) w polskim zabytku XVI-wiecznym (Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i Wszystkiej Rusi… M. Stryjkowskiego, 1582 r.) oraz porównanie niektórych z tych nazw pod względem cech leksykalnych i budowy słowotwórczej w wybranych językach słowiańskich. Klasyfikacji leksykologicznej PNO „Kroniki…” dokonano na podstawie teorii pól leksykalnych. Analiza słowotwórcza PNO wykazała bogactwo technik derywacyjnych w obrębie poszczególnych kategorii słowotwórczych. Najbogatszą kategorię słowotwórczą PNO zabytku stanowią nazwy wykonawców czynności. Ostatnia część pracy została poświęcona analizie porównawczej niektórych grup semantycznych PNO „Kroniki…” oraz najliczniejszych kategorii i typów słowotwórczych.  W wyniku tak zaplanowanego opisu wskazano najistotniejsze cechy analizowanych polskich, XVI-wiecznych PNO w zakresie semantyki i budowy morfologicznej na tle słowiańskim.

04.10.2017

Implikacje idei Biblioteki Babel w literaturze XX wieku

Marcin Kozera Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie rozprawy doktorskiej

27.09.2017

Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale "Gazety Wyborczej", "Dziennika Łódzkiego", "Onetu" i "Łódzkich Wiadomości Dnia")

Mateusz Szymon Gaze Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UŁ

Celem dysertacji jest analiza językowego obrazu Łodzi w różnych typach mediów (prasa, internet, telewizja). Materiał dobrano tak, by wychwycić różnice w sposobie przedstawiania Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim i w mediach o zasięgu lokalnym. Szczegółowej analizie poddano 1850 artykułów pochodzących z czterech mediów: Gazety Wyborczej, Onetu, Dziennika Łódzkiego i Łódzkich Wiadomości Dnia.

27.09.2017

Obraz Paryża w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski

Aleksandra Bajerska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Łódzki

Głównym celem rozprawy jest odnalezienie i zebranie tekstów literackich, których tematem jest Paryż, oraz ich analiza. Ze względu na obszerność materiału wyczerpująca analiza tematu nie była możliwa, tak więc pewien wybór omawianych zagadnień był niezbędny. Zbadano tylko najważniejsze motywy i powieści. Pierwsza część rozprawy zawiera rozważania na temat historii Paryża i jego roli kulturowej. Znajomość historii miasta i relacji polsko-francuskich jest konieczna do zrozumienia sensu powieści, których akcja odbywa się w Paryżu. Ponadto zaprezentowano i omówiono stan badań: francuskie studia historyczne z XIX wieku, słowniki, encyklopedie, przewodniki, gazety i współczesne badania interdyscyplinarne dotyczące Paryża w ogóle (literatura, kultura, historia). Następnie ukazano krótki przegląd motywu Paryża w literaturze francuskiej. Zwraca się uwagę na najbardziej wyróżniające się tematy, typ tekstów i ich strukturę. Następnie omówiono motyw Paryża w dziejach literatury polskiej, od XVI wieku do początku wieku XX (proza, poezja, dramat). Główną częścią rozprawy jest opracowanie najważniejszych powieści, których akcja toczy się w XIX-wiecznym Paryżu. Opisano najpopularniejsze motywy (paryżanka, flânerie, samotna kobieta w Paryżu, artyści i sztuka, miasto-potwór, imigranci polscy, syndrom paryski itp.). Analizę tekstów przeprowadzono przy użyciu konwencjonalnych narzędzi interpretacyjnych oraz najnowszych dyscyplin i metod badawczych związanych z badaniami urbanistycznymi, takimi jak: filozofia miasta, geografia kulturowa, antropologia miasta, geokrytyzm, geopoetyka. Obraz Paryża w opowiadaniach i powieściach historycznych został omówiony osobno. Niniejsza rozprawa zawiera suplement w postaci tabeli przedstawiającej powieści o Paryżu odnalezione podczas badań. Zostały podzielone na grupy i krótko scharakteryzowane.

12.09.2017

Przestrzenie grozy w polskich powieściach gotyckich przełomu XVIII i XIX wieku

Monika Kusek-Dyja Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

Przestrzenie grozy w polskich powieściach gotyckich przełomu XVIII i XIX wieku

12.09.2017

Alternatywne światy Marcina Wolskiego wobec tradycji powieści historycznej

Aneta Nawrot Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

14.07.2017

Strategie ironiczne w powieści młodopolskiej. Berent - Miciński - Brzozowski

Daria Pernal Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Opolski

Strategie ironiczne w powieści młodopolskiej. Berent - Miciński - Brzozowski

14.07.2017

Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich

Agata Maria Haas Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UO

Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich

28.05.2017

Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

Kaja Rostkowska-Biszczanik Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

[...] Celem dysertacji jest analiza genologiczna wywiadów Teresy Torańskiej opublikowanych w wydawnictwach zwartych w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem technik/strategii interakcyjnych dziennikarki. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Łączenie perspektywy literaturoznawczej i medioznawczej pozwala na uwzględnienie w rozprawie odpowiedzi na pytania, które należy postawić wobec tekstów Teresy Torańskiej, a na które nie ma odpowiedzi w obrębie jednej dyscypliny. Są one wyrażone poprzez cele szczegółowe, podporządkowane realizacji celu głównego.

27.05.2017

Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych

Kamila Regina Gieba Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UZ

Rozprawa doktorska pt. Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych dotyczy twórczości, której głównym tematem są powojenne przesiedlenia i osadnictwo na Ziemi Lubuskiej - wynik postanowień konferencji jałtańskiej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.