Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.01.2017
Data dodania: 09.11.2015

Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
06.05.2016

Tematyka i program studiów:

Prowadzący Podyplomowe Studia „Wiedza o Kulturze” IBL PAN to najwybitniejsi specjaliści: uczeni, nauczyciele, metodycy, artyści, pisarze, organizatorzy i popularyzatorzy kultury. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, obejmujących wybrane problemy z czterech głównych dyscyplin humanistycznych:

 • literatury;
 • sztuki;
 • filozofii;
 • historii.

Studia obejmują co najmniej 350 godzin zajęć i trwają trzy semestry. W ciągu pierwszych dwóch semestrów nacisk położony zostanie na integrację, wzajemne przenikanie się i oświetlanie tych płaszczyzn humanistyki. Celem zajęć jest:

 • zdobycie i możliwość doskonalenia umiejętności trafnego odczytywania wielopoziomowych znaczeń tekstów kultury, tworzonych w różnych epokach i za pomocą rozmaitych środków wyrazu;
 • ogarnianie bogatych kontekstów przekazu literackiego, także pozaliterackich.

Po drugim semestrze słuchacze zobowiązani sią do odbycia osobnych praktyk dydaktycznych w placówkach nauczania, w wymiarze 60 godzin. W trzecim semestrze słuchacze uczęszczają na wykłady i konwersatoria, będące pogłębieniem i uszczegółowieniem zagadnień omawianych w poprzednich dwóch semestrach. Do umiejętności opracowywania atrakcyjnych dydaktycznie i treściwych merytorycznie scenariuszy lekcji w ramach przedmiotu „Wiedza o kulturze” prowadzą warsztaty metodyczne.

Więcej o programie studiów >>

Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów jest pozytywna ocena uczestnictwa słuchaczy w realizacji poszczególnych przedmiotów (wybór zakresu i sposobu oceny należy do prowadzącego dany przedmiot), w tym korzystny wynik co najmniej dwóch egzaminów (po jednym do wyboru w obrębie bloków: literatury / historii / filozofii oraz sztuki).

Podstawą zaliczenia całości studiów jest dodatnia ocena scenariusza lekcyjnego i odbycie ustawowej liczby godzin praktyk dydaktycznych Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia w trybie zjazdowym odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godzinach 9.00-16.00 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Terminarz zjazdów >>

Inauguracja I semestru: październik 2016.


Sylwetka absolwenta:

Do studiowania na trzysemestralnych Podyplomowych Studiach „Wiedza o Kulturze” Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza:

 • absolwentów studiów wyższych z kwalifikacjami co najmniej pierwszego stopnia (tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny);
 • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – zwłaszcza już prowadzących lub mających prowadzić nauczanie przedmiotu „Wiedza o kulturze”;
 • wszystkich chętnych do poszerzenia swojego wykształcenia wyższego o zagadnienia ogólnohumanistyczne – z zakresu fundamentów wspólnej kultury europejskiej i jej różnorodnych form istnienia w przeszłości i współczesności.
   

Koszt studiów: wpisowe 300 zł, czesne I i II semestr po 1600 zł, III semestr 1800 zł.

Wpłaty czesnego: za I semestr do 30 września 2016, II semestr do 15 lutego 2017, III semestr do 30 września 2017. Świadectwo ukończenia studiów jest płatne ustawowo 30 zł.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach dyżurów lub na konto bankowe Instytutu Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa: BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001.

 

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych przekładów dzieł pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

 

 

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów sekretariatu: 22 826-69-17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

 

Dane teleadresowe:

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Informacje

Wysokość czesnego:
I i II semestr po 1600 zł, III semestr - 1800 zł
Długość trwania kursu:
3 semestry

Zobacz także

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.