Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Źródło: Pixabay
Termin nadsyłania zgłoszeń:

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2020/2021

Tryb:
on-line
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Sektor kultury odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym większe zyski niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost gospodarczy.

Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne dały osobom zamkniętym w domach ukojenie, radość i poczucie wspólnoty.

Kultury nie można postrzegać tylko w kontekście gospodarczym, tworzy treści niematerialne, wzmacniające dynamikę przemian społecznych i ekonomicznych.  Kultura istnieje niezależnie od instytucjonalnie rozumianego sektora kultury i przemysłu (przemysłów) kultury. One jednak bez niej nie są w stanie funkcjonować.

Studia mają charakter doskonalący. Ich celem jest wykształcenie menedżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa w kulturze.  Menedżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość, wizjonerstwo, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kierują się wartościami, czyli zasadami, które są najważniejsze dla organizacji: jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy. Potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

Kierownik Studiów:  Magdalena Ślusarska, historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w IBL PAN; 2000-2003: dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005: prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008: dyrektor Instytutu Książki w Krakowie; 2009-2017: autorka programu i organizatorka specjalizacji „Zarządzanie Kulturą”, kierownik Zakładu „Zarządzania Kulturą” oraz opiekunka  specjalizacji na WNH UKSW;  2010-2012: dyrektor Wydawnictwa IBL PAN; 2010-2013: autorka programu i organizatorka „Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą” przy WNH UKSW; 1993-2001: zastępca kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.

W aktualnej sytuacji związanej z pandemią Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą odbywają się on-line. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet. Mają one  formę wykładów, prezentacji,  analizy wybranych przykładów i warsztatów. Umożliwiają:  zdobycie i poszerzenie wiedzy w poniżej wyszczególnionych zakresach:

Zarządzanie

W ramach zajęć słuchacz zdobędzie wiedzę na temat zarządzania na rynku kultury. Omówione zostaną kwestie związane z modelami zarządzania nie tylko w instytucjach kultury, ale także w dużych, globalnych firmach. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć: zagadnienia ogólne – definicje zarządzania w kulturze; funkcje zarządzania; zarządzanie strategiczne; zarządzanie i przywództwo; sytuacja kryzysowa – m.in. globalna pandemia; misja i wizja instytucji kultury; modele zarządzania nie tylko w instytucjach kultury; menedżer, artysta, kapłan; przemiany w zarządzaniu w Polsce od czasów transformacji do dziś; co to są przemysły kultury i przemysły kreatywne; co to jest instytucja w organizacji?

Polityka kulturalna państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dyplomacja kulturalna

Zajęcia służą przybliżeniu różnych koncepcji oraz mechanizmów i narzędzi realizacji działań wybranych państw, działań określonych terminem ‘polityka kulturalna’, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kulturalnej państwa polskiego oraz polityk kulturalnych jednostek samorządu terytorialnego. Poświęcone są także zagadnieniom związanym z promocją kraju (Polski, innych wybranych państw) i jednostek samorządu terytorialnego poprzez kulturę, czyli działań realizujących zadania przypisane dyplomacji kulturalnej. W obliczu globalizacji  wzrasta znaczenie regionalnej i lokalnej polityki kulturalnej,  jak również organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Samorządy odgrywają kluczową rolę w finansowaniu i pielęgnowaniu kultury na swoim terenie.  Dyplomacja kulturalna stanowi obecnie nie tylko domenę międzynarodowej polityki państwa, ale ma wymiar lokalny, realizujący się w dyplomacji publicznej  regionu i miasta. Wzmacnianie infrastruktury kulturalnej, zwłaszcza wspieranie rozwoju kulturalnego obszarów wiejskich, co służy podniesieniu atrakcyjności regionów oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego – to jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stają przed instytucjami państwa.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Turystyka kulturowa

Podczas spotkań podjęte zostaną zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa narodowego i nowoczesnym zarządzaniem jego zasobami, a także kwestie dotyczące znaczenia i roli turystyki kulturowej  w promocji państwa, regionu, miasta, jednostki samorządu terytorialnego. Turystyka kulturowa staje się szczególną szansą rozwoju wielu regionów. Jednak źle zorganizowana i zarządzana może stanowić zagrożenie dla podlegającego ochronie dziedzictwa kulturowego. Współpraca kulturalna w regionach transgranicznych ma istotne znaczenie dla procesu integracji europejskiej.

E-komunikacja marketingowa

Pandemia wymusiła na organizacjach szybkie dostosowanie się do zdalnego funkcjonowania.  Okazało się, że zarządzanie daną instytucją – w tym przede wszystkim skuteczna i sprawna organizacja pracy zdalnej, przemodelowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – pociąga za sobą szereg zmian: od tworzenia nowej kultury organizacyjnej, nowej formy mentoringu i motywowania pracowników po zdalne komunikowanie celów. Jak więc budować komunikację zespołową w modelach pracy zdalnej bądź hybrydowej? Jak tworzyć strategie marketingowe? Jak wzmacniać brand i jak motywować pracowników? Jak zmienia się w praktyce rola menedżera? Jak skutecznie budować przewagę konkurencyjną, wykorzystując marketing w Internecie? Siła mediów społecznościowych – mit czy realność, od której nie ma ucieczki?

PR w zarządzaniu kryzysowym i budowanie relacji z mediami

 

Strategiczna rola komunikacji PR w sytuacjach kryzysowych w praktyce (zostanie omówiona i zanalizowana  na przykładach). Rola menedżera w komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej a także formy skutecznej komunikacji PR w budowaniu kultury organizacyjnej. Jak tworzyć strategiczny marketing w relacji z grupami interesariuszy? Budowanie relacji z dziennikarzami – na czym polega kreacja newsa i dostarczanie materiałów, które nie są traktowane jak spam. Jak budować i wykorzystać strategię CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu? 

Prawo w praktyce menedżera kultury

To zajęcia mające na celu zapoznanie słuchacza z prawnymi podstawami szeroko pojętego obszaru działalności w sektorze kultury. Uczestnik studiów ma możliwość zapoznania się od podstaw z normami, które wpływają na organizację, prowadzenie oraz zarządzanie działalnością kulturalną. Zrozumienia zasad oraz genezy powstawania konkretnych regulacji pozwala na oswojenie się z prawnymi konstrukcjami oraz instytucjami, a także ułatwia posługiwanie się językiem prawnym i prawniczym. Słuchacz dowiaduje się o znaczeniu poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej. W trakcie zajęć wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu.

Oprócz analizy krajowych aktów prawnych, zajęcia uwzględniają również prawodawstwo unijne i międzynarodowe, ze szczególnym odniesieniem do polskiej specyfiki. Poszczególne gałęzie prawa omawiane są począwszy od ich teoretycznych założeń i zasad aż do bezpośredniego wpływu norm na działalność kulturalną.

Według tego modelu słuchacz zapoznaje się z podstawami prawa cywilnego i karnego, a zwłaszcza administracyjnego. Dodatkowo zajęcia obejmują prawo pracy. Duża część materiału poświęcona jest prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Wśród szczegółowych zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym znajduje się również organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych. Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy postawy zaangażowania w działalność kulturalną. Zdobywają oni umiejętność podejmowania i wspierania działalności kulturalnej w różnych jej obszarach.

Funkcjonowanie kultury w polskim systemie finansów publicznych

To zajęcia mające charakter wprowadzający. Mają przybliżyć słuchaczom wiedzę na temat konstruowania budżetu oraz wydatków budżetu państwa i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę.

Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną (warsztat)

W ramach zajęć  słuchaczka/słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania koncepcji działań umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów kulturalnych. Nauczy się jak prawidłowo i w ciekawy sposób wypełniać wnioski na stypendia twórcze/artystyczne oraz wnioski na realizację zadań publicznych. Zdobędzie też podstawową wiedzę o procesie wyszukiwania ogłoszeń konkursowych (wyszukiwarki typu www.mojestypendium.pl, Biuletyny Informacji Publicznej), pracy w trakcie projektowania wniosku (na wnioskach dostępnych online), oraz obsługi internetowych systemów podawczych (min. EBOI, Witkac).  Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

 • dotacje, granty, stypendia i programy operacyjne – zagadnienia ogólne
 • internetowe wyszukiwarki grantów i stypendiów
 • omówienie bieżących programów operacyjnych MKiDN i NCK
 • omówienie bieżących programów operacyjnych i programów stypendialnych wybranych samorządów (z uwzględnieniem rejonów pochodzenia słuchaczy uczestniczących w zajęciach oraz ich zainteresowań)
 • przykłady wniosków na realizację zadania publicznego lub wniosków twórczych/artystycznych, które otrzymały dofinansowanie/finansowanie
 • od pomysłu do projektu, czyli o czym należy pamiętać zanim zaczniemy tworzyć projekt wniosku na realizację zadania publicznego, a o czym zanim zaczniemy tworzyć projekt wniosku o stypendium twórcze/artystyczne
 • planowanie projektu zadania publicznego i projektu stypendialnego
 • tworzenie projektu zadania publicznego i projektu stypendialnego
 • kosztorys projektu zadania publicznego i projektu stypendialnego
 • niezbędne załączniki do wniosków
 • umowa o dofinansowanie projektu zadania publicznego i projektu stypendialnego
 • rozliczenie projektu zadania publicznego i projektu stypendialnego
 • zakładanie kont w elektronicznych skrzynkach podawczych i wypełnianie wniosków online
 • język grantodawców

Fundusze UE i środki europejskie dla sektora kultury w Polsce

            To cykl spotkań, których celem będzie zdobycie aktualnej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków unijnych i europejskich przez przedstawicieli  sektora kultury w Polsce na realizację projektów miękkich (dot. współpracy kulturalnej i artystycznej) oraz projektów twardych (tzw. projekty inwestycyjne). W ramach zajęć zaplanowano następujące bloki tematyczne: kultura w Unii Europejskiej (geneza, podstawy traktowe i instytucje polityki kulturalnej UE);  inicjatywy europejskie i programy Unii Europejskiej wspierające kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (m.in „Kreatywna Europa”, „Europa dla Obywateli”, „Horyzont 2020”); fundusze strukturalne UE sektora kultury w Polsce (Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko na l. 2014-2020); Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na l. 2014-2021, czyli III edycja funduszy norweskich i EOG w Polsce (Program „Kultura”).

Organizacja imprez kulturalnych

W ramach zajęć słuchaczka/słuchacz zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do zorganizowania imprezy kulturalnej: konferencji, obchodów, rocznicy, otwarcia wystawy, otwarcia nowej placówki etc. W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: o charakterze ogólnym – definicja imprezy kulturalnej oraz imprezy masowej; impreza jako projekt – zarządzanie projektem od pomysłu do ewaluacji; case studies – omówienie różnych rodzajów imprez kulturalnych; cel, grupa docelowa, miejsce realizacji, planowanie i harmonogram realizacji projektu; co to jest agenda konferencji? budowanie zespołu realizującego projekt imprezy – podział obowiązków, promocja imprezy, budowanie wizerunku imprezy, SWOT, ewaluacja.

Autoprezentacja, budowanie wizerunku, instytucja rzecznika prasowego

Jak Cię widzą tak Cię piszą. Podczas zajęć słuchaczka/słuchacz dowie się, jak skutecznie komunikować się ze światem, pozyskać sprzymierzeńca od pierwszego spotkania, zbudować wizerunek własny lub reprezentowanej instytucji. Na zajęciach poruszone zostaną takie zagadnienia jak: podstawy autoprezentacji; mowa werbalna i pozawerbalna; publiczne wystąpienia; przemówienia okolicznościowe; budowanie wizerunku; umiejętność dotarcia do mediów i zbudowania relacji z dziennikarzami;  umiejętność przekazania informacji; rodzaje mediów i podstawy przekazów medialnych; korzystanie z mediów społecznościowych; konstruowanie informacji; komunikatu prasowego; organizacja konferencji prasowej; reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą Instytutu Badań Literackich PAN umożliwiają zdobycie umiejętności takich jak:

 • zarządzanie projektami;
 • przygotowanie dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 • organizacja imprez kulturalnych;
 • analiza podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie oraz jego wpływu na zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi;
 • zarządzanie kryzysem;
 • analiza mocnych i słabych stron instytucji kultury;
 • posługiwanie się pojęciami prawnymi normującymi ustrój kultury w Polsce w kontekście umiejętności sprawnego zarządzania organizacją;
 • świadome i zgodne z prawem korzystanie w praktyce zawodowej  z materiałów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym ochroną prawnoautorską oraz dbałość o ochronę własnych praw autorskich;
 • analiza podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie oraz jego wpływu na zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi;
 • budowanie strategii marki instytucji kultury oraz marki kreatora kultury;
 • budowanie wizerunku osób i instytucji;
 • sztuka wystąpień publicznych;
 • sztuka komunikacja z osobami i instytucjami.

Nasi Wykładowcy to wybitni specjaliści, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni krajowych i zagranicznych, urzędnicy państwowi, dziennikarze i biznesmeni posiadający ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz szerokie kompetencje zarządcze oraz organizacyjne. Autorzy publikacji dotyczących różnorodnych zagadnień odnoszących się do szeroko pojętego sektora i rynków kultury, jak również prac z zakresu kultury dawnej i współczesnej.

 Katarzyna Buszkowska, literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych (IBL PAN).

Od ponad 20 lat związana z dziennikarstwem, ostatnie kilka lat w roli menedżera w mediach. Pełniła funkcje: redaktor naczelnej Polskiej Agencji Prasowej, zarządzając ponad 200-osobowym zespołem a także szefowej Działu Informacji Radia Zet oraz zastępczyni redaktora naczelnego magazynu „Press”. Przeprowadzała zmiany strukturalne, zarządzała zespołami, kreowała nowe produkty medialne. Była przewodniczącą Kapituły Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego; zasiada w jury Grand Press – największej polskiej nagrody dziennikarskiej. Prowadzi zajęcia ze współczesnej kultury audiowizualnej na AL UW.

Z pasji do literatury w 2020 roku założyła blog Literackigps.pl, który jeszcze w tym samym roku znalazł się w zestawieniu Top Influencerów książkowych 2020 serwisu Granice.pl.

Łukasz Michalski, historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, popularyzator wiedzy, wykładowca wizytujący – University of Virginia w Charlottesville USA; 2000: koordynator projektów w Instytucie Dziedzictwa Narodowego,  2001: Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego d/s obchodów Roku Paderewskiego: koordynator realizacji ponad 200 rozmaitych projektów kulturowych w skali całego kraju; 2003-2004 ekspert projektujący Muzeum Powstania Warszawskiego, twórca koncepcji edukacyjnej MPW oraz autor dedykowanej dzieciom i młodzieży części ekspozycji; 2004-2006:  pierwszy szef edukacji MPW;  2006-2015: początkowo naczelnik wydziału, a od 2012 Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, odpowiedzialny za edukację, wystawiennictwo i wydawnictwa całego Instytutu; 2015: doradca Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Magdaleny Gawin, m.in.  w zakresie zarządzania systemem kultury w Polsce, odpowiedzialny za proces przekształcenia Państwowego Instytutu Wydawniczego w państwową instytucję kultury.  Ekspert (sejm, ministerstwa, instytucje publiczne, think-tanki), rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. Oceny dydaktycznej; autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej problematyki historii i edukacji historycznej oraz kultury (szczególnie literatury), jak również zarządzania związanych z tą przestrzenią instytucji. Od 2017 – dyrektor przekształconego PIW.

Marta Zuzanna Osuchowska – doktor nauk prawnych w zakresie prawa; absolwentka i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik grantów finansowanych ze środków publicznych; autorka wielu opinii prawnych; kilkukrotnie wyróżniana przez władze Uczelni i Ministerstwa za działalność naukową i dydaktyczną; autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i materiałów popularnonaukowych skupiających się przede wszystkim na zagadnieniach ustrojowych państw regionu Ameryki Łacińskiej, wykładowca wizytujący na uczelniach m.in. w Argentynie, Meksyku, Peru, Brazylii; dydaktyk z zakresu podstaw prawa na kierunkach nieprawniczych. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa kultury.

Kama Pawlicka,  literaturoznawczyni i menedżer kultury, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, od roku 2010 w Zakładzie Zarządzania Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW; członkini Wydziałowej Rady Biznesu; reporterka i dziennikarka telewizyjna przez ponad 10 lat, min. w Teleexpresie i w TVP 3, wydawca programu „Co, gdzie kiedy?”; 2005: rzecznik prasowy jubileuszowych 50. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; 2005-2008: rzecznik prasowy i specjalista ds. promocji w Instytucie Książki w Krakowie; 2008-2009: rzecznik nowej ustawy medialnej, przygotowanej przez środowiska twórcze; autorka publikacji z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, zarządzania i marketingu  w kulturze, budowania wizerunku osób i instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji i kultury teatralnej. Aktualnie:  Dział Promocji Muzeum Getta Warszawskiego.

Beata Pragert – historyk sztuki i menedżer kultury, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW, Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH oraz Podyplomowych Studiów Zarządzanie Kulturą UKSW. W latach 90. XX w. związana ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”, działającym przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 2001: staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Administracji i Personelu w Luksemburgu;  2000-2008: pełnomocnik dyrektora ds. funduszy strukturalnych i programów pomocowych UE  w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; 2008 – 2018:  Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie, specjalistka odpowiedzialna za pozyskiwanie środków unijnych i europejskich oraz realizację projektów rewitalizacji pałacowych ogrodów i parków oraz projektów modernizacyjnych pałacu i obiektów znajdujących się w jego otoczeniu. Aktualnie: Departament Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; studentka IV roku studiów doktoranckich Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów; członek ICOM (Interantional Council of Museums) Polska.

Miłka Skalska, absolwentka wydziału Dziennikarstwa i Nauk    Politycznych UW, wychowanka Ogniska Teatralnego Haliny i Jana Machulskich, wcześniej harcerskiego zespołu artystycznego „Gawęda”; dziennikarka telewizyjna – 25 lat stażu zawodowego; reporterka i prezenterka („Telewizyjny Kurier Warszawski”, „Wywiad Kuriera”, „Kościół z bliska” – TVP Info); lektor, wydawca programów publicystycznych i informacyjnych („Telewizyjny Kurier Warszawski”, „Kurier Mazowiecki”, „Wywiad Kuriera”, „Echa Dnia”); reżyserka i scenarzystka programów publicystycznych, reportaży i filmów dokumentalnych; prowadzi autorski program „Mistrzowie”, którego bohaterami są ludzie kultury i sztuki ; jest autorką społecznego felietonu „Ja dla Ciebie” w porannym programie „Warszawski Dzień”. Związana z TVP 3 Warszawa,  realizowała i prowadziła programy w: TVP 1, TVP Info i TVP Historia. Współpracowała z : Radiem Plus  i „Rzeczpospolitą”; wykładowczyni na WNH UKSW. Prowadzi spotkania autorskie z pisarzami, moderuje debaty o tematyce kulturalnej i społecznej, jest gospodarzem uroczystości galowych. Aktualnie: szefowa Biura Prasowego/Działu Komunikacji i rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego.

Karol Suszczyński, historyk teatru lalek, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (IBL PAN), adiunkt: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku; 2013 – Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą przy WNH UKSW, wykładowca wizytujący: Vilniaus Dailės Akademijos w Wilnie (Litwa), Vysoká Škola Múzickych Umení w Bratysławie (Słowacja); organizator festiwali teatralnych (2014-2018); Prezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy; członek: Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUMINA; moderator warsztatów i debat teatralnych, stypendysta Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego (2005, 2019). Autor publikacji dotyczących szeroko rozumianego teatru lalek oraz redaktor i współredaktor edycji zbiorowych.


Studia trwają dwa semestry (180 godzin). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W sprawie zapisu, prosimy o kontakt z Sekretariatem studiów podyplomowych i kursów.

Wymogi związane z ukończeniem studiów:

 • obecność na zajęciach,
 • prezentacja przygotowanego projektu działalności instytucji kultury od instytucji w organizacji do w pełni funkcjonującej placówki,
 • prezentacja przygotowanego wniosku na realizację zadania publicznego lub wniosku na stypendium twórcze/artystyczne.

Proponowane terminy zjazdów:

 • październik 23-24-25
 • listopad 20-21-22
 • grudzień 18-19-20
 • styczeń 29-30-31
 • luty 19-20-21
 • marzec 19-20-21
 • kwiecień 23-24-25
 • maj 28-29-30
 • czerwiec 25-26-27

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106.

Sekretarz: Anna Ryjak

Dyżury sekretariatu: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00.

Telefon: codziennie w godz. 10.00-17.00 – 530 064 008,

w czasie dyżurów dodatkowo: (22) 826 69 17

e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia; czesne 2.300 zł za semestr (można opłacać semestralnie): I semestr do 20 października 2020, II semestr do 15 lutego 2021; świadectwo ukończenia 30 zł.

Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN

Inauguracja – 23 października 2020

Serdecznie zapraszamy!

 

Informacje

Wysokość czesnego:
2.300 zł za semestr (można opłacać semestralnie): I semestr do 20 października 2020, II semestr do 15 lutego 2021
Długość trwania kursu:
2 semestry (180 godzin)
Data dodania:
28 września 2020; 14:00 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
28 września 2020; 14:37 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.