Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.10.2016
Data dodania: 06.09.2016

Wiedza o kulturze

Miasto:
Lublin
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
06.09.2016

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

Zajęcia wymagają od studentów jedynie 3-4 przyjazdów na zjazdy (sobota, niedziela) w przeciągu całego semestru.

Ponieważ studia mają charakter kwalifikacyjny ich ukończenie umożliwia zdobycie niezbędnych uprawnień do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o kulturze”, który jest obecnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o sztuce
 • Wiedza o muzyce
 • Wiedza o filmie
 • Wiedza o teatrze
 • Współczesne teorie kultury
 • Kultura tradycyjna
 • Problemy edukacji regionalnej i animacji kultury
 • Kultura wybranych mniejszości
 • Zagadnienia kultury popularnej i masowej
 • Płeć w kulturze
 • Wybrane problemy współczesnych subkultur
 • Nowe media w kulturze współczesnej
 • Media sieciowe i interaktywne w edukacji kulturoznawczej
 • Wybrane problemy historii kultury europejskiej
 • Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
 • Estetyka i teoria sztuki
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Praktyki
 • Seminarium

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze” uzyskuje niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne i metodyczne, które umożliwiają mu prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Wiedza o kulturze”. W trakcie studiów nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną skoncentrowaną na problematyce kultury współczesnej, sztuki, filmu, teatru, muzyki, nowych mediów, a także kultury tradycyjnej, masowej i popularnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, subkultur, znaczenia płci w kulturze, animacji kultury i znaczenia mniejszości kulturowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie stopnia magistra w zakresie nauk humanistycznych, uprawnień pedagogicznych, rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

 • rejestracja w systemie IRK: do 30 października 2016 r.

Dokumenty na studia można składać osobiście (lub wysłać listem poleconym):

 • od 12 lipca do 9 sierpnia 2016 r.,
 • od 25 sierpnia do 30 października 2016 r.

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego lub przesłać na adres:

P. Katarzyna Tomczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl.M. Curie-Skłodowskiej 4a
Dziekanat Wydziału Humanistycznego pok.028
20-031 Lublin

Nr konta:  97 1030 1999 2405 1870 0014 4301

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena pracy końcowej.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Radosław Bomba
e-mail: radoslawbomba@gmail.com
tel. (81) -537 -27 -73
Stara Humanistyka, piętro III, pok. 332
pl. M. Curie–Skłodowskiej 4
20 -031 Lublin

Informacje

Wysokość czesnego:
1400 zł za semestr
Długość trwania kursu:
3 semestry
Data dodania:
6 września 2016; 13:13 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
6 września 2016; 13:13 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

24.10.2016

Neurologopedia - studia podyplomowe

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze sie grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

05.09.2016

Studia Podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Celem Studiów Podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.