Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.12.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.01.2020

Adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki (w zakresie literaturoznawstwa)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadanie co najmniej stopnia doktora,
- odpowiedni dorobek naukowy,
- czynny udział w życiu naukowym,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej.


Dodatkowe wymagania:
- wyróżniająca się rozprawa doktorska potwierdzona opiniami recenzentów,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz rozprawy doktorskiej również inne liczące się pozycje w zakresie zgodnym z profilem naukowym Katedry Krytyki Współczesnej, przede wszystkim w zakresie: historii literatury polskiej XX i XXI wieku, literatury światowej, współczesnych badań literacko-kulturowych, kultury popularnej, szczególnie problematyki dotyczącej kultury w najnowszych mediach,
- publikacje wskazujące na stałą aktywność krytycznoliteracką,
- osiągnięcia / czynny udział w ogólnopolskim, profesjonalnym życiu naukowym i kulturalnym (konferencje, sympozja, festiwale itp.),
- osiągnięcia / aktywność w sferze organizacji życia naukowego,
- doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej pozwalające na prowadzenie zajęć dla studentów z krytyki literackiej, teorii literatury, współczesnej literatury polskiej i światowej XX i XXI wieku oraz kultury popularnej i mediów.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:

1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 13 stycznia 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2020 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow 

Zobacz także

20.07.2019

ADIUNKT w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

20.12.2019

Adiunkt w Pracowni Dialektologii Polskiej

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Dialektologii Polskiej.

20.12.2019

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

  Warunki stawiane kandydatom:

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.