Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 24.07.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2018

Edytor tekstów literackich w projekcie „Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja”

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Instytut Badań Literackich PAN - Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym ogłasza otwarty konkurs dla młodych badaczy – edytorów tekstów literackich w projekcie „Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja”.

OGŁOSZENIE

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kopciński, prof. IBL

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, MNiSW

Czas trwania projektu: 2018-2023

Liczba miejsc: 2

 

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest kontynuacja serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której prezentujemy twórczość najważniejszych dramatopisarzy powojennych w jej krytycznym opracowaniu. W tej edycjiplanujemy opublikować dramaty następujących twórców: Lidia Amejko, Jarosław Abramow-Newerly, Henryk Bardijewski, Ernest Bryll, Tomasz Łubieński, Zofia Posmysz, Jerzy S. Sito, Władysław Zawistowski, Jerzy Afanasjew, Jan Wilkowski.

W ramach projektu powstanie także pilotażowa edycja cyfrowa wybranych 10 polskich dramatówXX wieku. Znajdą się w niej te teksty, które posiadają istotne poznawczo odmiany i autorskie redakcje lub udokumentowane wersje reżyserskie; których bogactwo kontekstów historycznych i kulturowych nie mają szansy zostać czytelnie uwidocznione w edycji papierowej.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

– wiek poniżej 35 lat (konkurs adresowany jest do młodych naukowców[1]),

– ukończone studia II stopnia z zakresu filologii polskiej lub pokrewnych i posiadany tytuł magistra lub uczestnictwo w studiach doktoranckich,

–przeprowadzona już i udokumentowana edycja dzieła literackiego lub: obroniona albo przygotowywana praca doktorska związana z edytorstwem naukowym / ukończona specjalizacja edytorska / ukończone studia podyplomowe w zakresie edytorstwa,

– sprawna obsługa komputera i gotowość podjęcia szkoleń w zakresie zastosowania języka XML w edycji tekstów literackich (standard TEI),

– przynajmniej podstawowa znajomość obszarów zainteresowań humanistyki cyfrowej.

Dodatkowymi atutami będą:

–obroniona interdyscyplinarna praca magisterska z zakresu humanistyki i informatyki lub przygotowywana praca doktorska o tej tematyce,

–podstawowa znajomość stanu badań nad polskim dramatem XX i XXI wieku, a w szczególności nad twórczością pisarzy wymienionych w opisie projektu (wiedza Kandydatki/Kandydata zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

– udokumentowany udział w innych projektach z zakresu humanistyki cyfrowej,

–znajomość przynajmniej jednego języka obcego  (angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) poświadczona certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu/lektoratu.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

– przygotowanie pod względem edytorskim tomu dramatów w ramach serii „Dramat Polski. Reaktywacja” obejmujące: kwerendy archiwalne, kolacjonowanie przekazów, wybór podstawy wydania każdego z dramatów w tomie, opracowanie tekstów, napisanie noty edytorskiej zgodnie z zasadami serii,

– udział w pracach nad przygotowaniem edycji cyfrowej 10 polskich dramatów XX w.: prowadzenie kwerend archiwalnych, udział w opracowaniu koncepcji edycji cyfrowej i prezentacji poszczególnych dramatów, wprowadzenie wybranych dramatów do kolekcji cyfrowej (po przeszkoleniu).

 

OFERUJEMY

–umowę cywilno-prawną (o dzieło lub/i zlecenie) zawiązywaną w trakcie trwania projektu, zgodnie z zakresem przyjętych obowiązków,

– przygotowanie samodzielnej (pod opieką konsultanta edytorskiego) edycji tomu dramatów,

– udział w pracach zespołu cyfrowego, wykładach i szkoleniach z zakresu humanistyki cyfrowej, jak również dotyczących języka XML i standardu TEI,

– możliwość prowadzenia własnych badań nad polskim dramatem, edytorstwem lub/i humanistyką cyfrową, prezentowania wyników na zebraniach Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym oraz konferencjach naukowych i publikowania w wydawnictwach Ośrodka.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

– CV,

– list motywacyjny (opis zainteresowań naukowych, motywacja do udziału w projekcie, informacja o tym na ile wpisuje się on w dalsze plany zawodowe Kandydatki/Kandydata),

– odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Mile widziane:

– opinia opiekuna naukowego/promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej,

– inne istotne zdaniem Kandydatki/Kandydata dokumenty.

 

Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszym etapie zostaną rozpatrzone aplikacje pisemne złożone na wskazany adres elektroniczny. Do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną zaproszeni Kandydaci/ Kandydatki wybrani na podstawie złożonych dokumentów. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami. O przyjęciu Kandydatki/Kandydata do projektu zadecyduje Kierownik projektu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami zespołu projektowego.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: polskidramat@ibl.waw.pl

Termin składania aplikacji: do15.10.2018

Termin rozmów kwalifikacyjnych: do 31.10.2018

Termin rozpoczęcia pracy przez Laureatów konkursu zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: polskidramat@ibl.waw.pl.

W przesyłanym CV uprzejmie prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

***************************************************************************

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i będą usunięte z rejestrów Instytutu po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę również na udział w przyszłych rekrutacjach, Państwa CV będzie przechowywane w Instytucie przez okres dwóch lat od jego nadesłania, po tym czasie zostanie z naszych rejestrów usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

[1]Młody naukowiec– zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania naukioznacza osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35. roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

 

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.