Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2019

Lektor języka polskiego dla obcokrajowców

Instytucja:
Miejscowości:
Gdańsk
Dziedziny:
językoznawstwo

Dyrektor Centrum Języków Obcych UG ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka polskiego dla obcokrajowców

Wymogi:
1. Ukończone studia magisterskie (filologia polska lub obca + kwalifikacje do nauczania j. polskiego jako obcego)
2. Uprawnienia nauczycielskie
3. Uprawnienia do nauczania innego języka nowożytnego (filologia obca)
4. Przygotowanie i prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku polskim lub obcym

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych dla realizacji postepowania konkursowego o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego a stanowisko lektora języka polskiego w Centrum Języków Obcych UG zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
3. Wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG
4. CV
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami )
6. Potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej lub obcej
7. Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy
8. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych Kandydata (opcjonalnie)

Dokumenty na konkurs należy dostarczyć do 31 lipca 2019 osobiście bądź pocztą tradycyjną na poniższy adres: Uniwersytet Gdański – Centrum Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 603

Informacje dodatkowe:
1. Osoby wstępnie zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Brak złożenia kompletu dokumentów w podanym powyżej terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.
3. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym
2 miesięcy liczonych od daty ogłoszenia konkursu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Centrum Języków Obcych UG zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
6. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej
RODO, informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309)
Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości
inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59
lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
lektora języka polskiego w Centrum Języków Obcych UG.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych
podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art.
221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu
rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym
oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie.
W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów
określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane
bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji
przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą
elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora,
tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

22.06.2017

Adiunkt Zakładzie Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

26.11.2019

Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:  - posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  - opublikowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem genologii, gatunków dziennikarskich, języka, komunikacji, reklamy, prasoznawstwa, historii prasy, kreowania wizerunku w mediach, tekstu w mediach, stylu naukowego; - doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej;  - dorobek organizacyjny; - merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu języka i komunikacji w mediach oraz warsztatów redaktorskich; - udokumentowane doświadczenie reporterskie w mediach akademickich, publicznych i komercyjnych;  - doświadczenie w zakresie publikacji tekstów na portalach i blogach internetowych;  - dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego;  - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.

03.11.2019

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

23.08.2018

Specjalista ds. naukowych

Oferujemy: - zatrudnienie w ramach delegowania od 1 listopada 2018 r. (1. stanowisko) oraz od 1 stycznia 2019 r. (2. stanowisko) - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie zastrzegamy możliwość 3 krotnego przedłużenia umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy - mieszkanie służbowe w Stacji PAN w ramach użyczenia

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.