Biuletyn Polonistyczny

Osoba

15.03.2020

prof. Ałła Krawczuk

Dziedziny: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Językoznawstwo, Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Doktor nauk filologicznych, profesor, od 2004 kierownik Katedry Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Wykształcenie:

1990–1995 – studia polonistyczne i ukrainistyczne na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki; 1995–1998 – studia doktoranckie na tejże uczelni; 2008–2009 – Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego.

Przebieg kariery:

1998–2004 – zatrudniona w Katedrze Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytu Lwowskiego im. Iwana Franki (asystent, później docent), od 2004 – kierownik nowo utworzonej Katedry Filologii Polskiej (od 2015 – profesor).

Od 1998 – prowadzenie zajęć z języka polskiego i językoznawstwa polonistycznego (dyscypliny: morfologia, leksykologia, leksykografia, frazeologia, kultura języka polskiego). Zainteresowania naukowe: pragmatyka językowa, etykieta językowa osób pochodzenia polskiego na Ukrainie,  gramatyka porównawcza języka polskiego i ukraińskiego, semantyczne aspekty polskiej frazeologii, porównanie onomastycznej frazeologii polskiej i ukraińskiej, etnolingwistyka, glottodydaktyka (nauczanie języka polskiego w środowisku osób ukraińskojęzycznych). Autorka ponad 90 artykułów naukowych, ponad 30 haseł encyklopedycznych, 11 podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego (np. Morfologia współczesnego języka polskiego: fleksja, Lwów 2007; Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 1-2, Kijów 2011, 2017; Польська мова. Граматика з вправами (Język polski. Gramatyka z ćwiczeniami), Kijów 2015, 2016; Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistycznej na Ukrainie, współautor: Jerzy Kowalewski, Kijów, 2017); naukowy redaktor 6 zbiorów prac naukowych. Członkini rad naukowych polonistycznych wydawnictw w Polsce: „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”; „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”; „Roczniki Humanistyczne” (Lublin); „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (Łódź); „Kwartalnik Polonicum” (Warszawa); „Słowo. Studia językoznawcze” (Rzeszów); „Prace Ukrainoznawcze” (Gorzów Wielkopolski); „Prace Językoznawcze” (Olsztyn); „Kształcenie Językowe” (Wrocław).

Od 1996 – uczestnictwo w międzynarodowych kongresach, konferencjach, seminariach w Polsce (Łódź, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Białystok, Opole, Lublin, Rrzeszów, Katowice, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski). Staże naukowe na uniwersytetach w Polsce: Warszawskim, Wrocławskim, Śląskim, Jagiellońskim, Zielonogórskim, Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Mikołaja Kopenika w Toruniu. Od 2010 – cykle wykładów gościnnych na polskich uczelniach (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Promotor 8 obronionych prac doktorskich.

Międzynarodowe wyróżnienia i odznaczenia:

2004 – tytuł „Cudzoziemski Mistrz Języka Polskiego”; 2012 – Medal Towarzystwa Współpracy Polska – Wschód; 2015 – Nagroda Polonicum 2015 za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą.

Publikacje:

Krawczuk A., Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 18: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3” 2011, pod red. B. Grochali, M. Wojenki-Karasek, s. 223–228, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/9395/25-krawczuk.pdf?sequence=1&isAllowed=;

Krawczuk A., Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie (wybrane aspekty), „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14), s. 325–354, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Postscriptum_Polonistyczne/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s325-354/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s325-354.pdf    

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.