Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 14.12.2017

Edycja krytyczna Pism wszystkich Bolesława Prusa

Instytucje:
Uczestnicy:
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Tekstologia i edytorstwo
Termin:
28.02.2012-22.02.2018

"Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa" jest międzyinstytucjonalnym projektem badawczym, realizowanym pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Naukową ambicją uczestników projektu jest zaoferowanie szerokiemu gronu czytelników wszystkich pism Bolesława Prusa opracowanych wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej, wyposażonych w takie komentarze, które z jednej strony nie obciążą tekstów pisarza nadmiarem erudycyjnego objaśnienia, z drugiej strony będą na tyle fachowe i wnikliwe, by inspirować i kierunkować odbiorców do podejmowania trudu jeszcze pełniejszego osobistego poznania spuścizny pisarza i czasów, w których tworzył.

W ramach prac zespołowych opracowywane są:

Seria A: Humoreski, nowele, opowiadania

Seria B: Powieści

Seria C: Kartki z podróży

Seria D: Publicystyka filozoficzno-społeczna i literacka

Seria E: Kroniki

Seria F: Korespondencja

Seria G: Notatki twórcze

W obecnej odsłonie projektu zaplanowano opracowanie i wydanie 35 tomów Pism wszystkich Bolesława Prusa.

Nad opracowaniem edytorskim spuścizny Bolesława Prusa czuwa Komitet Redakcyjny złożony z badaczy literatury drugiej połowy XIX wieku. W skład Komitetu wchodzą Profesorowie:

Józef Bachórz, Barbara Bobrowska, Tadeusz Budrewicz, Maciej Gloger, Anna Martuszewska, Bogdan Mazan, Aneta Mazur, Jacek Nowak, Beata K. Obsulewicz (przewodnicząca); Ewa Paczoska, Tomasz Sobieraj, Jolanta Sztachelska, Cezary Zalewski.

Jednymi z inicjatorów prac nad edycją i członkami Komitetu byli śp. Profesorowie Stanisław Fita i Tadeusz Żabski.

Sekretarzem Komitetu jest Piotr Bordzoł. Redaktorem prowadzącym ze strony Wydawnictwa Episteme do sierpnia 2016 r. była dr Dorota Niedziałkowska, obecnie funkcję tę pełni Teresa Naumiuk.

Podjęcie tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zintegrowanej współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej naukowców polskich z licznych ośrodków uniwersyteckich i innych placówek badawczo-naukowych. Praca nad spuścizną Bolesława Prusa stanowi wspaniałą okazję do długofalowej wymiany doświadczeń badawczych i naukowych między historykami literatury różnych generacji, w tym przekazywania młodszym pracownikom naukowym tajników arcytrudnej sztuki edytorskiej przez specjalistów w tej dziedzinie o niekwestionowanym autorytecie. Praca w zespołach ma ponadto konsolidować środowisko polskich humanistów, gdyż do współdziałania w charakterze konsultantów przewidziano specjalistów z wielu dziedzin życia naukowego. Bez ich wiedzy odpowiedzialne opracowanie twórczości autora tak wszechstronnie jak Prus zainteresowanego kulturą i dorobkiem cywilizacyjnym ludzkości, byłoby niezwykle trudne. Tak więc pierwszym i podstawowym celem badawczym jest naukowe „wspieranie się i wymiana usług”. W ten sposób środowisko polskich naukowców wcieli w życie jeden z podstawowych ideałów Prusa, który we wspomnianych wyżej kategoriach widział realną szansę na rozwój społeczeństwa polskiego wedle standardów nowoczesnego myślenia o człowieku.   

Informacje

Dofinansowanie:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kontakt:
boleslaw.prus@o2.pl
Słowa kluczowe:

Powiązane z projektem

26.07.2018
Konkurs

Zabierz Prusa na wakacje!

Wydawnictwo Episteme zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na zdjęcie "z Prusem".

08.05.2018
Wydarzenie

O „Lalce” krytycznie…

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme oraz Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa zapraszają na spotkanie poświęcone promocji pierwszej krytycznej edycji jednej z najważniejszych powieści w historii literatury polskiej.

13.04.2018
Wydarzenie

Spacer po Lublinie śladami Bolesława Prusa

Wydawnictwo Episteme zaprasza na dwugodzinny spacer z Bolesławem Prusem po Lublinie.

13.04.2018
Konkurs

Konkurs im. Bolesława Prusa na felieton

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie i Wydawnictwo Episteme zapraszają do udziału w siódmej edycji „Konkursu im. Bolesława Prusa na felieton”.

27.10.2017
Wydarzenie

Środa w Towarzystwie Literackim imienia Adama Mickiewicza: Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza zaprasza na "Środę w Towarzystwie Literackim". Spotkanie pod tytułem Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej poprowadzi dr Dawid Maria Osiński. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi - redaktor Pism wszystkich prof. Beatą Obsulewicz-Niewińską, autorami opracowań tekstów wchodzących w skład tomu IV i tomu V Nowel, humoresek i opowiadań: prof. Ewą Ihnatowicz, prof. Anną Janicką, dr Joanną Lekan-Mrzewką, dr Izabelą Poniatowską oraz redaktorami tomów: dr Agnieszką Bąbel i Piotrem Bordzołem - zogniskowana będzie wokół problamatyki prac nad edycją małych form prozatorskich autora Lalki. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach projektu. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w sali 17 na Wydziale Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

24.09.2015
Rozprawa doktorska / habilitacyjna

„Dzieci” - ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna

Praca jest edycją krytyczną powieści Bolesława Prusa Dzieci, opublikowanej w formie książkowej w 1909 r. To pierwsze wydanie, które porządkuje kwestie związane z bogatą historią tekstu oraz jego różnymi, licznymi wersjami czy wręcz zmienionymi i uzupełnionymi wydaniami. Umożliwiła to głównie wnikliwa kwerenda i dotarcie do wszystkich przekazów, wydrukowanych za życia autora.


Zobacz także

13.09.2018

Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa

____________________________

13.09.2018

Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie Kronik)

_____________

17.10.2015

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

W ramach projektu będą kontynuowane prace nad istniejącą od 1995 roku serią Biblioteka Pisarzy Staropolskich, w której wydano dotychczas 39 tomów, oraz założoną w roku 2000 serią Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, w której ukazało się dotąd 10 pozycji. Celem istnienia obu serii jest edycja naukowa i publikacja ważnych dzieł dotyczas pozostających w rękopisach lub starodrukach oraz upowszechnienie wzorca współczesnej edycji krytycznej. Dzięki projektowi zostanie wydanych 20 kolejnych tomów drukiem; zostanie także wypracowany model hipertekstowej edycji elektronicznej, na którego podstawie w ramach projektu będzie opublikowanych 5 pierwszych wzorcowych hipertekstowych edycji krytycznych - m. in. teksty Jana Kochanowskiego i Stanisława Trembeckiego.

17.02.2016

Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku

Notatnik z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego, odnaleziony niedawno w Moskwie przez dra hab. Henryka Głębockiego, jest źródłem literackim i kulturowym o bezcennej wartości. W całości dotąd nigdy nie był wydany i nie został poddany eksploracji naukowej, zaś większość rysunków notatnika znamy tylko ze wzmianek poprzednich edytorów. Raptularz, o którym od ponad pół wieku pisano, że spłonął w czasie II wojny światowej, zawiera uznawane dotąd za utracone brulionowe rękopisy dzieł poety (poematu "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" i wierszy), rysunki, notatki, zapiski podróżne, fragmenty narracji diariuszowych z okresu podróży poety na Bliski Wschód (1836-1837). Odnalezienie autografu Słowackiego jest samo w sobie wydarzeniem o wielkiej wadze dla polskiego dziedzictwa narodowego, ma jednak także ogromne – stricte naukowe – znaczenie dla badań nad twórczością poety i szerzej – XIX wiekiem. Przed rokiem 1939 raptularz ten należał do Biblioteki ord. Krasińskich w Warszawie (nr inw. 5217) i jego losy nie są do końca znane, a ich odtworzenie również mieści się w planach badawczych zespołu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.