Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 24.11.2018
Инне

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
9788395056406

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

Z przedmowy prof. dr inż. Tomasza J. Kaźmierskiego – Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn):

„(…) Niniejsza książka ukazuje się w roku 2018, czyli ważnym dla polskiego życia publicznego czasie, kiedy na nowo rozgorzała debata konstytucyjna. Artykuł 4 obecnie obowiązującej Konstytucji RP mówi, że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli oraz bezpośrednio”(…) Natomiast instytucja referendum, główny instrument bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli, została w Polsce zredukowana do narzędzia sondowania opinii publicznej. O tej wadzie polskich referendów i konieczności przywrócenia tej instytucji rangi aktu ustawodawczego pisze Autor w swej książce.

Mirosław Matyja jest profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO), uczelni, która przez pięćdziesięcioletni okres obejmujący lata drugiej wojny światowej i narzuconego Polsce antydemokratycznego ustroju komunistycznego, była jedyną wolną polską uczelnią wyższą na świecie.  PUNO skupia pod swą egidą rzeszę rozsianych po świecie polskich badaczy nauki pracujących poza Krajem i szczególnie aktywnie wspiera badania mające związek z Polską i rozwijające współpracę z krajowymi uczelniami. Profesor Matyja jest dyrektorem Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych w PUNO, gdzie publikuje prace między innymi z dziedziny demokracji bezpośredniej.”

Содержание

1 Uwarunkowania instytucjonalno-historyczne systemu politycznego Szwajcarii
    1.1 Początki szwajcarskiej państwowości
    1.2 Sytuacja polityczna przed rokiem 1848
    1.3 Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej w 1848 roku
        1.3.1 Modyfikacja Konstytucji w 1874 i 1891 roku
        1.3.2 Konstytucja z roku 1999
    1.4 Podsumowanie rozdziału pierwszego
2 Założenia i funkcjonowanie szwajcarskiego federalizmu
    2.1 Federalizm poprzez integrację
    2.2 Subsydiarność w szwajcarskim systemie federalnym
    2.3 System partyjny i “formuła magiczna”
        2.3.1 Partie polityczne
        2.3.2 Formuła magiczna
    2.4 Główne instytucje ustrojowe
        2.4.1 Parlament
        2.4.2 Rada Federalna i prezydent federalny
        2.4.3 Sąd Federalny
    2.5 Podsumowanie rozdziału drugiego
3 Charakterystyka demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
    3.1 Geneza i ewolucja demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
        3.1.1 Okres przed powstaniem państwowości szwajcarskiej
        3.1.2 Rozwój demokracji bezpośredniej w ramach państwowości Szwajcarii
    3.2 Formy demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
        3.2.1 Referendum
        3.2.2 Inicjatywa ludowa
        3.2.3 Zgromadzenie ludowe
    3.3 Podsumowanie rozdziału trzeciego
4. Debata na temat demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
    4.1 Efektywność demokracji bezpośredniej
    4.2 Zalety systemu demokracji bezpośredniej
    4.3 Wady systemu demokracji bezpośredniej
    4.4 Podsumowanie rozdziału czwartego
Zakończenie
Spis tabel
Szwajcaria: Fakty i liczby
Konstytucja Federalna  Konfederacji Szwajcarskiej (Tytuły I i IV)
       Tytuł 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Art. 1. Konfederacja Szwajcarska
    Art. 2. Cel
    Art. 3. Kantony
    Art. 4. Języki narodowe
    Art. 5. Zasady praworządnego działania państwa
    Art. 6. Odpowiedzialność osobista i społeczna
        Tytuł 4. NARÓD I KANTONY
    Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Rozdział 2. INICJATYWA I REFERENDUM
Bibliografia
    Encyklopedie, słowniki, leksykony
    Prasa
    Źródła internetowe
 

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
118
Автор:
Опубликовал:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах