Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego

Учреждение:
Город:
Słupsk
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

Wymagania i kryteria kwalifikacyjne:

•    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

•    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
•    2 zdjęcia

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego otrzymają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu kaszubistyki, tj. języka, literatury, historii, teatru i kultury Kaszub. Absolwenci wydatnie wzbogacają swój warsztat nauczycielski, zarówno w codziennej pracy szkolnej jak i w realizacjach programów pozaszkolnych (np. domy kultury). Absolwenci mają świadomość istnienia oraz umiejętność korzystania z najnowszych tendencji metodycznych w nauczaniu języków (w tym i kaszubskiego), czym rozszerzają merytoryczne i dydaktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz tego osoby kończące studia podyplomowe, pogłębiają znajomość technik animacji życia kulturalnego regionu Kaszub, nauczą się korzystać z istniejących już form organizacyjnych (muzea, stowarzyszenia, szkoły) a także będą potrafili tworzyć nowe inicjatywy i nowe grupy środowiskowe, co jest szczególnie ważną kompetencją społeczną. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka kaszubskiego na różnych szczeblch edukacji szkolnej. Dzięki studiom mogą również znaleźć pracę jako animatorzy kultury kaszubskiej w jednostkach samorządowych (świetlice środowiskowe, domy kultury, centra sztuki). Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony będzie program studiów. Absolwenci otrzymają również bezterminowy lub terminowy certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (w zależności od rezultatu egzaminu przed Komisją Orzekającą) - konieczny w wypełnianiu pracy nauczyciela języka kaszubskiego - wystawiony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zajęcia dotyczą metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidywane są wykłady, ćwiczenia, lektoraty, wyjazd studyjny oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.
Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowany w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) Obszar nauk humanistycznych
b) Obszar nauk społecznych
Ad. A) Uczestnicy studiów będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru humanistyki, jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia. Do kształcenia na studiach podyplomowych nauczania języka kaszubskiego najbardziej przystają wyspecjalizowane działy wymienionych dyscyplin naukowych, które za przedmiot biorą sobie analizę i interpretację przejawów tradycji kaszubskiej.
Ad. B) Uczestnicy studiów ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zawodowej będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak pedagogika, socjologia czy komunikacja społeczna. Charakter zajęć naznaczony będzie kwestiami kaszubskimi, które narzucać będą tematykę zajęć.

Zakończenie studiów oraz dyplomy:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole. Jeśli słuchacz studium jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku, natomiast certyfikat o znajomości języka kaszubskiego Komisja Orzekająca Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bezterminowo przyznany certyfikat ze strony ZG ZK-P otrzyma student/ka z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami z egzaminu językowego (75-100 % punktów egzaminacyjnych).
Egzamin końcowy z języka kaszubskiego:
1.    Część pisemna (min. 2 godz. lekcyjne) obrazujące kompetencje czytania, pisania, wiedzy i postaw społecznych zdającego słuchacza/ki
2.    Część ustna w wybranej przez egzaminatorów formie egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego odbywa się według kodyfikacji Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ta właśnie organizacja wydaje również bezterminowy lub terminowy certyfikat znajomości języka kaszubskiego.
Studia podyplomowe spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś ich program był konsultowany z członkami Rady Języka Kaszubskiego działającej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Kierownik studiów: dr hab. prof. nadzw. Adela Kuik-Kalinowska

Kontakt: Akademia Pomorska
Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Информация

Стоимость обучения:
1600 zł za semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
Продолжительность обучения:
3 semestry

Смотреть также

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах