Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 28.08.2019
Дата размещения: 22.11.2019

Szkoła Doktorska UKSW

Город:
Warszawa
Форма:
стационарный
Вид предложения:
аспирантура

Od roku 2019/2020 rekrutacja na studia w dyscyplinie Literaturoznawstwo odbywa się jako rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Kształcenie odbywa się na podstawie programu kształcenia (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UKSW nr 102/2019 z dnia 23 maja 2019 roku) oraz indywidualnego planu badawczego opracowywanego przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (podstawowe elementy i założenia indywidualnego planu badawczego znajdują się w załączniku nr 2 do wspomnianej Uchwały).

Link do uchwały: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

 


Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinie literaturoznawstwo

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w języku polskim. Na wniosek doktoranta Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wydać zgodę na przeprowadzenie postępowania w innym języku (dotyczy cudzoziemców).

Do Szkoły Doktorskiej UKSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.). 

 

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2019/2020

1. Rejestracja kandydatów w systemie IRK 1 czerwca - 14 sierpnia 2019 roku

2. Składanie dokumentów do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UKSW 19 sierpnia - 28 sierpnia 2019 roku

3. Rozmowy kwalifikacyjne 5-13 września 2019 roku

4. Publikacja list rankingowych i wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do 30 września 2019 roku

5. Wpis na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW do 30 września 2019 roku

Информация

Стоимость обучения:
bez opłat
Продолжительность обучения:
4 lata
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах