Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 15.10.2016
Дата размещения: 06.09.2016

Translatoryka

Город:
Lublin
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców anglojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wstęp do translatoryki
 • Strategie i techniki translacji
 • Krytyka przekładu
 • Realioznawstwo
 • System prawa skodyfikowanego i zwyczajowego
 • Terminologia specjalistyczna tekstów prawnych i prawniczych, tekstów ekonomicznych, technicznych i medycznych
 • Technologie informacyjne w pracy tłumacza
 • Technika i organizacja pracy tłumacza
 • Stylistyka języka polskiego
 • Praktyczne tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie ustne

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują potwierdzoną świadectwem wiedzę i umiejętności z zakresu ustnego i pisemnego przekładu tekstów użytkowych, obejmujące znajomość języka specjalistycznego, realiów wybranego kręgu kulturowego oraz umiejętności i nawyki tłumacza pisemnego i ustnego, znajomość etyki zawodu tłumacza, a także podstaw poprawności językowej i narzędzi doskonalenia zawodowego.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty: 

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. certyfikat językowy na B2/C1 (dla niefilologów)
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

CJKP UMCS, pokój nr 8

ul. Weteranów 18

20-038 Lublin

Numer konta dla edycji X 2016/2017: 44 1030 1999 2430 0870 0014 4301

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie pracy końcowej.

Organizator:

Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel.: 81 533 54 25
faks: 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2016 r.

Информация

Стоимость обучения:
1 800 zł za semestr, opłata za całość: 3 600 zł
Продолжительность обучения:
2 semestry (zajęcia co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, łącznie 300 godzin)
Дата размещения:
6 сентября 2016; 13:01 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
6 сентября 2016; 13:01 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

06.09.2016

Wiedza o kulturze

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

REKRUTACJA:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах