Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 05.07.2023 - 09.07.2023
Дата размещения: 14.04.2023

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz wymiana doświadczeń nauczycieli oraz naukowców pracujących poza granicami Polski. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki. 

Kongres będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. W programie przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne oraz szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz - rozwoju nauki polskiej za granicą, popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. 

Głównym organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wydarzenie współorganizują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Do udziału w Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji oraz nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacji do 14 maja 2023 roku oraz wpłata 200 zł. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie zostaną przesłane do 19 maja.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://forms.orpeg.pl/index.php/797213?lang=pl

Информация

Подача заявок для участников до:
14.05.2023
Оплата:
200 zł
Дата размещения:
14 апреля 2023; 21:21 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
14 апреля 2023; 21:21 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

07.01.2022

III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej organizowany jest corocznie w styczniu i skupia Polonię z różnych części świata. W trakcie wydarzenia podejmowane są tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

23.09.2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах