Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2021 - 22.10.2021
Дата размещения: 06.04.2021

Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand / konferencja międzynarodowa

George Sand jest bez wątpienia jedną z najbardziej niezwykłych postaci w kulturze XIX wieku.  Jej kulturotwórcze znaczenie wychodzi daleko poza – czasem entuzjastyczną, czasem bardzo krytyczną, recepcję jej twórczości, czego świadectwem są wzory kulturowe, które można, za  Balzakiem, określić terminem „sandyzm”, nadając mu jednocześnie szerszy zakres.

Na konferencję zapraszają: Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW, Polka: Fundacja Odnawianie Znaczeń,  Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Języka i Literatury Francuskiej, Uniwersytet Berneński, Cultural and Tourist Association Women Writers Route.

plakat konferencji "Słońce George Sand i jej planety"

Konferencja odbędzie się 20-22 października 2021 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. W sprawie udostępnienia linku do konferencji na platformie ZOOM organizatorzy proszą o kontakt na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.

PROGRAM WYDARZENIA:

I DZIEŃ: 20 października

 • 9.30–10.00 – rejestracja
 • 10.00–10.20 – powitanie gości:

Mikołaj Sokołowski (IBL PAN) – Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN) – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet Berneński) – Członkini Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

10.20–12.20 – I sesja: Wybrane aspekty rosyjskiej recepcji George Sand – moderuje Corinne Fournier Kiss

 • 10.20–11.05 – Isabelle Hoog Naginski (Tufts University, USA), Sand and Dostoevsky: The Figure of the Meek One in Times of Chaos [Sand i Dostojewski: figura Łagodnego w czasach chaosu] (wykład gościnny)
 • 11.05–11.50 – Olga Kafanova (Instytut Biznesu i Innowacji w Petersburgu), Léon Tolstoï, lecteur et critique de George Sand [Lew Tołstoj, czytelnik i krytyk Sand] (wykład gościnny)
 • 11.50-12.20 – dyskusja

12.20–12.40 – przerwa kawowa

12.40-14.15 – II sesja: Wybrane aspekty rosyjskiej recepcji George Sand – moderuje Olga Kafanova

 • 12.40–13.25 – Françoise Genevray (Uniwersytet Jean-Moulin Lyon III), Vladimir Petcherine et « la femme évangélique » [Wladimir Peczerin i „kobieta ewangeliczna”] (wykład gościnny)
 • 13.25–13.45 – Irina Iukina (Uniwersytet Petersburski), «Жоржзандизм» и «жоржзандисты» в России в 1830-1840 е годы [„Sandyzm” i „sandyści” w Rosji w latach 30. i 40. XIX wieku]
 • 13.45–14.15 – dyskusja

14.15–15.15 – przerwa obiadowa

15.15–17.15 – III sesja: Wybrane aspekty niemieckiej i środkowoeuropejskiej recepcji George Sand – moderują Isabelle Hoog Naginski i Françoise Genevray

 • 15.15–15.35 – Brigitte Krulic (Uniwersytet Paris Nanterre), Lire, traduire, éditer George Sand, ou comment passer en fraude les idées démocratiques dans l’Allemagne du Vormärz (1830­–1848) [Czytać, tłumaczyć, wydawać George Sand, czyli jak przemycać demokratyczne idee w Niemczech okresu „Vormärz” (1830–1848)]
 • 15.35–15.55 – Rayyan Dabbous (Uniwersytet Berneński), Epistemology of the Countryside: George Sand and Lou Andreas-Salomé [Epistemologia wsi: George Sand i Lou Andreas-Salomé]
 • 15.55–16.15 – Ileana Mihaila (Uniwersytet Bukareszteński), Quelques moments de la réception de George Sand dans la culture roumaine au XIXe siècle [Wybrane aspekty recepcji George Sand w kulturze rumuńskiej XIX wieku]
 • 16.15–16.35 – Katja Mihurko Poniž (Uniwersytet w Novej Goricy, Słowenia), A for Aurora, A for Ambiguity. A century and a half George Sand reception in the Slovenian cultural sphere [A jak Aurora, A jak ambiwalencja. Półtora wieku recepcji George Sand w słoweńskiej sferze kulturowej]
 • 16.35–17.15 – dyskusja

plakat spotkania dyskusyjnego w kawiarni Wrzenie Świata

18.00–19.30 – rozmowa panelowa w kawiarni Wrzenie Świata (ul. Gałczyńskiego 7) (po polsku, otwarta dla publiczności) na temat (nie)obecności George Sand w Polsce jako pisarki (udział biorą: Regina Bochenek-Franczakowa, Marek Bieńczyk, Wioletta Kolbusz-Lasa, Anna Nasiłowska, Anna Sobolewska, Marcin Wąsowski; moderacja: Agnieszka Wolny-Hamkało i Katarzyna Nadana-Sokołowska)

19.45 – kolacja konferencyjna w restauracji Między Nami (ul. Bracka 20)

 

 

 

 

 

II dzień: 21 października – Wokół polskiej recepcji George Sand

10.00–11.50 – IV sesja – moderuje Katarzyna Nadana-Sokołowska

 • 10.00–10.40 – Regina Bochenek-Franczakowa (UJ), Moje badania nad George Sand w Polsce (1975–2017) (wykład gościnny)
 • 10.40–11.00 – Olga Wiktoria Wybodowska (UW), Jedyny list Juliusza Słowackiego do George Sand – analiza monograficzna
 • 11.00–11.20 – Marianna Zakrzewska (UW), Reclaiming the Voice. Political and Idealistic Art of the New Woman in the XIX Century as Exemplified by George Sand and Eliza Orzeszkowa [Odzyskiwanie głosu. Polityczna i idealistyczna sztuka Nowej Kobiety w XIX wieku na przykładzie George Sand i Elizy Orzeszkowej]
 • 11.20–11.50 – dyskusja

11.50–12.10 – przerwa kawowa

12.10–14.10 – V sesja – moderuje Magdalena Siwiec

 • 12.10–12.40 – Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet Berneński), How was George Sand Read and Perceived by her Polish Female Contemporaries? [Jak George Sand była czytana i postrzegana przez współczesne jej polskie pisarki?] (wykład gościnny)
 • 12.40–13.00 – Katarzyna Westermark (UW), „French nonsense”? The Presence of George Sand’s Leone Leoni in Michał Czajkowski’s Novel Anna [„Francuskie brednie”? Leone Leoni George Sand w Annie Michała Czajkowskiego]
 • 13.00-13.20 – Iwona Węgrzyn (UJ), Gorzkie pomarańcze. Sceny z życia małżeńskiego przez Konstancję z Iwanowskich Rzewuską
 • 13.20-30.40 – Emilia Kolinko (IBL PAN), Julia Woykowska i jej księżyc. Odczytywanie znaczeń i konteksty sandowskie w Żonie księżycowej
 • 13.40-14.10 – dyskusja

14.10–15.10 – przerwa obiadowa

15.10–17.20 – VI sesja – moderuje Regina Bochenek-Franczakowa

 • 15.10–15.30 – Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN), „Lelizm”? Wybrane aspekty wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej w sandowskich kontekstach
 • 15.30–15.50 – Magdalena Rudkowska (IBL PAN), Promieniowanie powieści George Sand w twórczości literackiej i krytycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 15.50–16.10 – Beata Kędzia-Klebeko (US), Małgorzata Mieczkowska (US), La pensée socio-éducative dans les œuvres de George Sand à travers la réception des écrivains polonais de l’époque du positivisme [Myśl socjo-edukacyjna w dziełach George Sand oczami pisarzy pozytywistycznych]
 • 16.10–16.30 – Iwona Wiśniewska (IBL PAN), Kto się boi George Sand? Autorka Indiany oczami Marii Ilnickiej
 • 16.30–16.50 – Ewangelina Skalińska (UKSW), George Sand i Cyprian Kamil Norwid. Rekonesans
 • 16.50–17.20 – dyskusja

18.00 – koncert fortepianowy w saloniku Chopina (ul. Smolna 14)

 

III dzień: 22 października

9.30–11.20 – VII sesja: Pisma autobiograficzne Sand i jej biografie – moderuje Emilia Kolinko

 • 9.30–9.50 – Mateusz Kucab (UJ), Between Affective Community and Desire. George Sand in Jarosław Iwaszkiewicz’s Narratives about Frédéric Chopin [Między wspólnotą afektywną i pragnieniem. George Sand w chopinowskich narracjach Jarosława Iwaszkiewicza]
 • 9.50–10.10 – Yasuko Shibata (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), Chopin’s Music and the Reception of George Sand in Japan [Muzyka Chopina a japońska recepcja George Sand]
 • 10.10–10.30 – Magdalena Kowalska (UMK), George Sand et Louise-Victorine Ackerman [George Sand i Louise-Victorine Ackerman]
 • 10.30–10.50Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM), Piękna (piękniejsza, najpiękniejsza) i – przekład. O korespondencji George Sand i Gustava Flauberta: próba porównania oryginału z przekładem
 • 10.50–11.20 – dyskusja

11.20–11.40 – przerwa kawowa

11.40–14.00 – VIII sesja: George Sand: wizje i interpretacje – moderują Katarzyna Nadana-Sokołowska i Corinne Fournier Kiss

14.00–15.00 – przerwa obiadowa

15.00–18.00 – wizyta w Muzeum Chopina (ul. Okólnik 1) (oprowadzi Magdalena Kulig) i spacer po Warszawie Chopina (oprowadzi Kamila Pękała)Call for papers:

Historycy literatury polskiej i innych literatur Europy Środkowej i Wschodniej rzadko dotąd przyglądali się znaczeniu George Sand dla literatur tych regionów i ewentualnym nawiązaniom do jej twórczości. Jest to podejście niezrozumiałe w przypadku autorki, której twórczość, jak wiadomo, była przez kilka dekad bardzo intensywnie obecna w różnych obiegach czytelniczych i tym samym trudno przypuścić, by nie wpłynęła na ideosferę, estetykę oraz wzorce kulturowe w tych miejscach. Chcielibyśmy zatem, po raz pierwszy w Polsce, przyjrzeć się twórczości i biografii George Sand w kontekście intensywnie się dziś rozwijających studiów sandowskich, w tym studiów nad recepcją pisarki w innych krajach. Z jednej strony chcemy zbadać kulturotwórczą rolę Sand, czyli sposoby szerzenia się i obecność „sandyzmu” jako szeroko rozumianego zjawiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z drugiej - pogłębić wiedzę o tym, jak były tu postrzegane i rozumiane jej dzieła. Ważnym punktem odniesienia będą dla nas autobiograficzne pisma Sand (jej listy, dzienniki, zapiski z podróży czy Historia mojego życia), jej biografie oraz (auto)biografistyka osób, dla których francuska pisarka okazała się znaczącym punktem odniesienia w życiu i twórczości.

Proponujemy, aby jeden dzień trzydniowej konferencji był poświęcony dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak:

- „sandyzm” jako wzorzec biograficzny w trajektoriach życia i dokumentach osobistych XIX-wiecznych kobiet-pisarek i działaczek społecznych;

- podróżopisarstwo, epistolografia, dzienniki Sand i Historia mojego życia (widziane z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej);

- myśl społeczno-polityczno-religijna Sand (widziane z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej)

-  Sand i sprawa polska (w oczach Polaków);

- „sprawa chopinowska” (w kulturze polskiej) i jej wpływ na recepcję pisarki.

Drugi dzień konferencji chcielibyśmy poświęcić takim zagadnieniom, jak:

- estetyka Sand a świat powieści XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym: wzorzec powieści feministycznej i powieści o kobietach-artystkach, powieści wiejskie i społeczno-utopijne Sand jako ewentualny punkt odniesienia dla twórczości powieściowej polskich pisarek, polskiej powieści wiejskiej i powieści pozytywistycznej);

- bohaterki i bohaterzy Sand, sandowskie wątki fabularne i imaginarium (a powieść polska, środkowo- i wschodnioeuropejska);

- historia przekładów Sand i sandologii w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej;

Konferencji będą towarzyszyły takie wydarzenia, jak wycieczka do Muzeum Chopina, koncert chopinowski, spacer po Warszawie Chopina, dyskusja panelowa z wydawcami i tłumaczami Sand wokół (nie)obecności Sand na polskim rynku wydawniczym.

Wyniki konferencji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym lub wybranych czasopismach punktowanych zajmujących się wiekiem XIX i specjalizujących w badaniach nad twórczością i recepcją George Sand.

Czas: 20-22 października 2021

Organizatorzy:

- Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN

- Komitet Nauk o Literaturze PAN

- Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW

- Polka: Fundacja Odnawianie Znaczeń

- Instytut Historii Nauki PAN

- Instytut Języka i Literatury Francuskiej, Uniwersytet Berneński

- Cultural and Tourist Association Women Writers Route


Języki konferencji:

Preferujemy język angielski, aby wystąpienia były zrozumiałe bez tłumaczenia dla wszystkich uczestników i słuchaczy, ale przyjmujemy także zgłoszenia  referatów w języku polskim, francuskim i rosyjskim.

Czas wystąpienia: 20 minut

Sposób nadsyłania zgłoszeń i abstraktów:

Na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl najpóźniej do 25.07.2021 z dopiskiem w tytule „Sand”. Zgłoszenie, w pliku word, powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt (od 250 do 400 słów). Tytuł i abstrakt prosimy przesłać w języku, w którym chcą Państwo wystąpić na konferencji.

Opłata konferencyjna:

Koszt udziału – 80 Euro / 360 zł – zatrudnieni pracownicy naukowi; 40 Euro / 180 zł – doktoranci niezatrudnieni na uczelniach/w instytutach naukowych.

Dane do przelewu podamy po przyjęciu zgłoszenia konferencyjnego.


Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa, UJ

dr. hab. Katarzyna Czeczot, IBL PAN

dr hab. Corinne Fournier Kiss, Uniwersytet Berneński (Szwajcaria)

dr Emilia Kolinko, IBL PAN

prof. dr hab. Michał Kuziak, UW

prof. dr Katja Mihurko, Uniwersystet w Nowej Goricy (Słowenia)

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, IBL PAN

prof. dr hab. Anna Nasiłowska, IBL PAN

dr hab. Iwona Puchalska, UJ

dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

dr Alicja Urbanik-Kopeć, IHN PAN

prof. dr hab. Danuta Zawadzka, UB

Komitet Organizacyjny:

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

dr hab.Monika Rudaś-Grodzka

prof. dr hab. Michał Kuziak

dr hab. Corinne Fournier Kiss

dr Alicja Urbanik-Kopeć

dr Emilia Kolinko

mgr Anna Pawlik

(informacja organizatorów)

Информация

Адрес:
Pałac Staszica w Warszawie, platforma Zoom; spotkanie dyskusyjne - w kawiarni Wrzenie Świata (ul. Gałczyńskiego 7)
Подача заявок для докладчиков до:
25.07.2021
Оплата:
Koszt udziału – 80 Euro / 360 zł – zatrudnieni pracownicy naukowi; 40 Euro / 180 zł – doktoranci niezatrudnieni na uczelniach/w instytutach naukowych.
Дата размещения:
6 апреля 2021; 22:19 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
13 октября 2021; 12:18 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

16.03.2019

Druidka i święta? Joanna, wiejska bohaterka powieści George Sand / Seminarium w cyklu „Duchowość kobiet”

Zespół Archiwum Kobiet serdecznie zaprasza na kolejne otwarte seminarium w cyklu „Duchowość kobiet”.

30.03.2021

Prof. Tomasz Żukowski, "Władysław Reymont through the prism of film adaptations (Andrzej Wajda and others)" /spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Zachęcamy do udziału w kolejnym webinarium będącym częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską, której misją jest wspieranie wymiany intelektualnej między Stanami Zjednoczonym a Polską oraz przybliżanie amerykańskiej publiczności tego, co najlepsze w polskiej kulturze.

09.11.2017

Allen Kuharski, Richard Lowe: The Digital Archiving of Performance Data: The Case of Witold Gombrowicz / Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах