Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.09.2019 - 17.09.2019
Дата размещения: 05.01.2019

Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki / LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Częstochowa

Organizatorem jest Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Długosza.
Głównym tematem kolejnego Zjazdu PTJ będzie terminologia językoznawcza.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę terminologii z różnych perspektyw teoretycznych; wybrane obszary i pytania badawcze to między innymi:

 • Relacje między terminologią różnych kierunków/nurtów językoznawstwa.
 • Odpowiedniości/rozbieżności terminologiczne w perspektywie międzyjęzykowej; zakres potrzeb w działaniach przekładowych.
 • Przejmowanie/zapożyczanie terminologii pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami.
 • Przekładalność terminologii językoznawczej (w różnych tradycjach i językach).
 • Dynamika terminologii jako wyraz rozwoju (lub kryzysu) dyscypliny/działu językoznawstwa.
 • Termin jako znak językowy; jego funkcja symboliczna i poznawcza.
 • Precyzja i adekwatność terminologii językoznawczej.
 • Redundancja czy ubóstwo terminologii językoznawczej?
 • Osobliwości w funkcjonowaniu terminologii językoznawczej.
 • Nadmiar i ubóstwo terminów językoznawczych.
 • Terminy językoznawcze w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.
 • Geneza i przemiany terminologii językoznawczej.
 • Termin wobec innych terminów – budowanie siatki pojęć.

W roku 2019 mija 90 rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenay, pierwszego honorowego przewodniczącego PTJ, w związku z tym chcielibyśmy poświęcić tej ważnej postaci specjalną sesję w naszych obradach, jej temat: „Aktualność myśli językoznawczej Jana Baudouina de Courtenay”.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń analizujących aktualność myśli Baudouina de Courtenay zarówno z perspektywy językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, jak i teoretycznego.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień (wzór). Wszystkie zgłoszenia można nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com do 20 lutego 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów, na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2019 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVII Zjazdu PTJ.

Językiem obrad jest język polski. Do druku w „Biuletynie PTJ” można przesyłać również teksty w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł. Z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.

PROGRAM WYDARZENIA

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
20.02.2019
Оплата:
dla osób nie będących członkami PTJ: 400 zł, dla członków PTJ: 200 zł
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах