Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.04.2020
Дата размещения: 02.07.2020

Zaproszenie do publikacji w „Filologii Polskiej" w roku 2021

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Местность:
Zielona Góra
Организаторы:

W roku 2021 ukaże się kolejny, siódmy, numer „Filologii Polskiej” – czasopisma Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które od 2015 roku wychodzi w nowej zmienionej formule.
Ważnym priorytetem, jaki przyjęliśmy opracowując formułę czasopisma, jest łączenie najlepszych tradycji zielonogórskiej polonistyki z najnowszymi kierunkami studiów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam, by aktywnie włączać się w wymianę myśli filologicznej, a także – by zasilać współczesną humanistykę refleksją, wyrastającą z badań prowadzonych m.in. przez lubuskich naukowców. Jednym z nich był Profesor Czesław P. Dutka, założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Teorii Literatury IFP, który odszedł od nas 10 stycznia 2020 roku. Jego pamięci dedykujemy przyszłoroczny tom.

https://polona.pl/item/laka,Mzk2NjY0/0/#info:metadata

Pragniemy, aby tematyka planowanego numeru nawiązywała do badań uprawianych przez Profesora Czesława P. Dutkę, ufając, że tak profilowane przedsięwzięcie nie będzie ograniczeniem. Zainteresowania naukowe Profesora oraz jego osiągnięcia ze względu na ich rozległość i wagę okazują się niezwykle cenne, w efekcie zawsze inspirujące: obejmują przecież nie tylko problemy historyczno- i teoretycznoliterackie, lecz także kwestie sięgające różnych dyscyplin wiedzy oraz ich styków, w tym estetyki czy aksjologii. Właśnie na te ostatnie warto położyć nacisk, dlatego zachęcamy do namysłu nad zagadnieniami z kręgu literatury, języka oraz wartości.
Zapraszamy zatem do refleksji zogniskowanej wokół pary zasadniczych bloków tematycznych; pierwszy – proponujemy – żeby dotyczył obszarów badawczych uprawianych przez Profesora Czesława P. Dutkę (I.), natomiast drugi – zagadnień z zakresu estetyki i wartościowania (II.). W pierwszym przypadku wskazujemy jedynie hasła wywoławcze, które można podejmować wielokierunkowo i w rozmaitych ujęciach dzięki odrębnym perspektywom badawczym, w drugim – definiujemy wykaz możliwych tematów, zakładając, że sygnalnie zasugerowana problematyka ma charakter otwarty.
I. Kontynuacje: bohater Kordianowski – Norwid – gatunki literackie – metodologia badań literackich – krytyka literacka
II. Estetyka i aksjologia w języku, literaturze, kulturze oraz mediach:
– idee i wartości w języku, literaturze, mediach;
– ideał estetyczny oraz ideał etyczny w świecie kultury, literatury, mediów;
– aksjologiczne uwarunkowania i konteksty badań językowych, historyczno- i teoretycznoli-terackich;
– współczesne dylematy etyczne w zwierciadle literatury i języka;
– kultura, literatura, język wobec przemian aksjologicznych zachodzących we współczesnym świecie;
– autorytety jako źródła wartości w literaturze, języku, kulturze;
– egzystencjalno-etyczny wymiar tekstów kultury.

Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”).
Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach):
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz.
Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie
debaty naukowej – Sekretariat (kontakt)*.

REDAKCJA
Monika Kaczor
Małgorzata Mikołajczak
Aneta Narolska
Radosław Sztyber

Информация

Адрес:
Instytut Filologii Polskiej, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах