Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.02.2019
Заявки принимаются до:

Adiunkt na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Дата размещения:
12.03.2019

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego,
2. doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,
3. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań filologicznych nad cenzurą PRL (w tym
monografia autorska),
4. dorobek naukowy w opracowywaniu i publikowaniu tekstów źródłowych,
5. doświadczenie w pracy zespołowej prowadzonej w ramach grantu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego,
4. udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,
5. spis publikacji,
6. udokumentowanie przynależności do zespołów realizujących projekty grantowe,
7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
z RODO,
8. inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.


III. Dokumenty należy złożyć na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
w terminie do 12 marca 2019 roku.


IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 marca 2019 roku.


V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Информация

Дата размещения:
17 февраля 2019; 22:29 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
17 февраля 2019; 22:29 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

20.02.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

15.06.2016

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w zakresie: literaturoznawstwa - antropologii literatury, pogranicza literaturoznawstwa i badań kulturowych, dramatologii

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах