Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.02.2019
Заявки принимаются до: 12.03.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

I. Warunki konkursu

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

2. doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,

3. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa polskiego i komparatystyki

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora,

2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu habilitacyjnego,

4. udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,

5. udokumentowanie dorobku naukowego w zakresie konkursu,

6. spis publikacji,

7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

8. inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

III. Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 12 marca 2019 roku.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 marca 2019 roku. V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах