Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 29.10.2019

Adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Местность:
Poznań
Области:
filmoznawstwo

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.
2. Udokumentowane doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej na poziomie akademickim, także w roli tutora.
3. Kompetencje merytoryczne i gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie: analizy i interpretacji filmu, kina współczesnego, historii mediów tradycyjnych, współczesnego językoznawstwa polonistycznego (kultury języka, stylistyki), emisji
głosu, wystąpień publicznych i dykcji.
4. Umiejętności z zakresu metod pracy projektowej.
5. Dorobek publikacyjny poświadczający interdyscyplinarne zainteresowania naukowe z zakresu językoznawstwa i współczesnego kina polskiego.
6. Udokumentowane wyróżnienia za pracę naukową.
7. Udokumentowana działalność w popularyzowaniu wiedzy o filmie (warsztaty w liceach, prelekcje popularnonaukowe).
8. Doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopisma naukowego.
9. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

Etap I: weryfikacja na podstawie analizy przesłanych dokumentów
Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe
zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.

Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni. Na podaniu należy dopisać:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
- życiorys,
- kwestinariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- opinia przełożonego,
- oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne uzasadnienia,
- świadectwa pracy.


Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах