Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 12.02.2018
Заявки принимаются до: 18.02.2018

Adiunkt w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

 stopnia dra nauk humanistycznych,

 znaczącego dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, potwierdzonego publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach naukowych,

 doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć ze studentami kierunków humanistycznych,

 udokumentowanego doświadczenia w kierowaniu projektami naukowymi oraz współpracy międzynarodowej,

 poświadczenia o odbytych stażach zagranicznych,

 biegłej znajomości języka angielskiego i niemieckiego umożliwiającej udział w międzynarodowych konferencjach, projektach, badaniach,

 praktycznej i teoretycznej znajomości zagadnień z zakresu nowych mediów i nowej humanistyki.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40 B, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) życiorys i kwestionariusz osobowy,

3) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,

4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,

5) wykaz publikacji,

6) wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia młodej kadry,

7) inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko,

8) oświadczenie stwierdzające, że US będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

9) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Информация

Дата размещения:
12 февраля 2018; 11:20 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
12 февраля 2018; 11:20 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

03.03.2019

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy:  stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;  znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;  sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);  udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;  udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;  biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.

22.04.2017

Profesor zwyczajny US w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

 

22.04.2017

Profesor zwyczajny (US) w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Od kandydata na stanowisko adiunkta oczekujemy:

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: 1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; 2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko 3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu; 4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; 5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich); 6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych; doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах